INSTITUTET FÖR HANDIKAPPVETENSKAP (IHV)

Många tar för givet att kunna delta och vara aktiva i olika sammanhang i sin vardag, men det är inte lika självklart för alla. Hos oss möts forskare för att utveckla ett relativt nytt forskningsområde - Handikappvetenskap. 

Institutet för handikappvetenskap är ett samarbete mellan universiteten i Linköping och Örebro samt Högskolan i Jönköping. Vår forskning och forskarutbildning inom handikappvetenskap är världsledande.

Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar såväl medicinsk och teknisk, som beteendevetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap. Syftet med att formulera handikappvetenskap som forskningsområde är att inringa de olika dimensioner av funktionsnedsättning och funktionshinder som finns och låta olika perspektiv mötas, brytas mot och berikas av varandra.

  • Dimensionen individ - samhälle omfattar individens förutsättningar, problem och perspektiv samt sociala villkor för personer med funktionshinder.
  • Dimensionen natur - kultur omfattar medicinska och tekniska problemställningar samt kultur- och samhällsvetenskapliga aspekter
    på funktionsnedsättning, funktion och delaktighet.

Vår strategi bygger på att forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning innebär ett komplext samspel mellan bio-psyko-sociala nivåer, som långsiktigt ger störst förklarings- och tillämpningsvärde. Kravet på en nivåöverskridande forskning innebär att:

  • Forskning som förklaringsmässigt knyter ihop fenomen och nivåer,
  • Forskning som kombinerar flera olika forskningsmetoder och ansatser ger synergieffekter
  • Forskning med en mekanismdriven longitudinell ansats prioriteras.
  • Teorier och metoder som bygger på ett bio-psyko-socialt synsätt lyfts fram i forskarutbildning och handledarutbildning.

Vårt mål är att öka kunskapen om funktionsnedsättningar och funktionshinder i samhället. Bland annat studerar vi funktionshindrades förutsättningar, perspektiv och sociala villkor. Men ämnet omfattar också medicinska och tekniska problemställningar.

Specialområden

Aktuellt

21,9 miljoner kronor till forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa

Vetenskapsrådet har beviljat 21,9 miljoner kronor i anslag för forskningsprogrammet ”Psykisk hälsa och delaktighet i habilitering hos barn och ungdomar med funktionshinder”. Det 5-åriga forskningsprogrammet kommer att ingå i IHVs verksamhet, som delas mellan Jönköping University, Linköpings universitet och Örebro universitet.

Mats Granlund, professor i handikappvetenskap och psykologi vid Jönköping University, kommer att vara programledare. I styrgruppen ingår forskare från Australien, Kanada, Linköpings universitet (Henrik Danielsson), Örebro universitet (Lars-Ove Lundqvist), Mälardalens högskola (Lena Almqvist) samt från habiliteringsverksamhet. Även föräldrarepresentanter kommer att medverka.


Kalendarium

27 februari
Slutseminarium i Handikappvetenskap, Tomas Boman, Örebro universitet.
Titel: Funktionsnedsatta personers situation på den svenska arbetsmarknaden
– En sekundäranalys om sysselsättning, yrkesnivå, diskriminering, stöd och anpassning för personer med olika typer av funktionsnedsättning.
Tid: 13:15
Lokal: P252, Prismahuset
Granskare: Örjan Dalström, Linköpings universtitet och Johanna Gustafsson, Örebro universtitet.

Anmäl dig här till seminariet senast 19 februari.

28 februari
Öppen föreläsning, "Din gångstil är unik! - Funktionshinder, brottsutredningar och gånganalyser"
Tid: 18:30
Lokal: Hc113, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University
Övrigt: Live streaming - ju.se/offentliga

Följ oss på Twitter

Utbildning

Forskare

Avhandlingar

Kontakta oss

Jerker Rönnberg, jerker.ronnberg@liu.se
Föreståndare
Tfn: 013-28 21 07 (Linköpings universitet)

Stephen Widén, stephen.widen@oru.se
Studierektor forskarutbildning Handikappvetenskap
Tfn: 019-30 00 00 (Örebro universitet)

Mats Granlund, mats.granlund@ju.se
Profilansvarig CHILD
Tfn: 036-10 12 21 (Jönköping University)

Maria Hugo-Lindén, maria.hugo-linden@liu.se
Samordnare
Tfn: 013-28 20 30 (Linköpings universitet)