INSTITUTET FÖR HANDIKAPPVETENSKAP (IHV)

Många tar för givet att kunna delta och vara aktiva i olika sammanhang i sin vardag, men det är inte lika självklart för alla. Hos oss möts forskare för att utveckla ett relativt nytt forskningsområde - Handikappvetenskap. 

Världsledande

Institutet för handikappvetenskap är ett samarbete mellan universiteten i Linköping och Örebro samt Högskolan i Jönköping. Vår forskning och forskarutbildning inom handikappvetenskap är världsledande.

Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar såväl medicinsk och teknisk, som beteendevetenskaplig och samhälls-vetenskaplig kunskap. Syftet med att formulera handikappvetenskap
som forskningsområde är att inringa de olika dimensioner av funktions-nedsättning och funktionshinder som finns och låta olika perspektiv mötas, brytas mot och berikas av varandra.

  • Dimensionen individ - samhälle omfattar individens förutsättningar, problem och perspektiv samt sociala villkor för personer med funktionshinder.
  • Dimensionen natur - kultur omfattar medicinska och tekniska problemställningar samt kultur- och samhällsvetenskapliga aspekter
    på funktionsnedsättning, funktion och delaktighet.

Forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning

Vår strategi bygger på att forskning om funktionshinder och funktions-nedsättning innebär ett komplext samspel mellan bio-psyko-sociala nivåer, som långsiktigt ger störst förklarings- och tillämpningsvärde. Kravet på en nivåöverskridande forskning innebär att:

  • Forskning som förklaringsmässigt knyter ihop fenomen och nivåer,
  • Forskning som kombinerar flera olika forskningsmetoder och ansatser ger synergieffekter
  • Forskning med en mekanismdriven longitudinell ansats prioriteras.
  • Teorier och metoder som bygger på ett bio-psyko-socialt synsätt lyfts fram i forskarutbildning och handledarutbildning.

Vårt mål är att öka kunskapen om funktionsnedsättningar och funktions-hinder i samhället. Bland annat studerar vi funktionshindrades förusätt-ningar, perspektiv och sociala villkor. Men ämnet omfattar också medicinska och tekniska problemställningar.

Specialområden

Kontakt

Jerker Rönnberg, jerker.ronnberg@liu.se
Föreståndare
Tfn: 013-28 21 07 (Linköpings universitet)

Stephen Widén, stephen.widen@oru.se
Studierektor forskarutbildning Handikappvetenskap
Tfn: 019-30 00 00 (Örebro universitet)

Mats Granlund, mats.granlund@ju.se
Profilansvarig CHILD
Tfn: 036-10 12 21 (Jönköping University)

Maria Hugo-Lindén, maria.hugo-linden@liu.se
Samordnare
Tfn: 013-28 20 30 (Linköpings universitet)

Nya forskningsmedel

Nya forskningsmedel

Vetenskapsrådet har beslutat att bidra till två av våra forskningsprojekt gällande yngre barns engagemang och resultat i förskola och skola.

Projektbidrag inom utbildningsvetenskap: Skolprestationer i årskurs 3 och 6 - vad är relationen till barns engagemang i förskolans aktiviteter? Totalt beviljades projektet 5, 8 miljoner kronor (under åren 2018-2021).

Forskarskola inom utbildningsvetenskap: Forskarskolan är i specialpedagogik med inriktning mot tidiga insatser i lärandemiljöer i förskolan och under
de första skolåren. Totalt beviljades 12 miljoner kronor (för åren 2018-2021). Huvudsökande var Stockholms universitet. Övriga sökande var Linköpings universitet, Jönköping University, Karolinska Institutet och Karlstad universitet. 

För mer information, kontakta: 
Mats Granlund
, Professor i handikappvetenskap och profilansvarig för forskningsmiljön CHILD, Jönköping University.
Henrik Danielsson, Bitr. professor i handikappvetenskap inom avdelningen för handikappvetenskap, Linköpings universitet.

Kalendarium

Kalendarium

2017-12-13
HEAD-seminarium


Föreläsare: 
Josefine Andin, Linköpings universitet.

Tid: 13.15-15.00

Plats: 

 

2018-01-10
Disputation Stefan Billinger, Örebro universitet

Titel: Klassrumsobservationer av elevers användning av implicit inlärd symbolisk information.

Tid: 09:15

Plats: Prismahuset Hörsal P1, Örebro universitet.

Opponent: Professor Roger Säljö, Göteborgs universitet.

 

2018-01-17
HEAD-seminarium

Föreläsare: Kristina Fagher, Lunds universitet.

Tid:

Plats:


2018-02-07
HEAD-seminarium

Föreläsare: Christiane Haukedal, Oslo universitet.

Tid:

Plats:

 

2018-03-23
Disputation Simon Sundström, Linköpings universitet

Titel:

Tid:

Plats: Linköpings universitet

Opponent: Professor Chloë Marshall, UCL Institute of Education, UK

 

2018-04-04
IHVs handledarkonferens

Forskarutbildning i handikappvetenskap

Forskare inom Institutet för handikappvetenskap

Avhandlingar inom handikappvetenskap