Visa/dölj innehåll

Institutet för handikappvetenskap

Många av oss tar för givet att kunna delta och vara aktiva i olika sammanhang i sin vardag, men det är inte lika självklart för alla. Hos oss möts forskare för att utveckla ett relativt nytt forskningsområde - Handikappvetenskap. 

Institutet för handikappvetenskap (IHV) är ett samarbete mellan universiteten i Linköping och Örebro samt Jönköping University.
Vår forskning och forskarutbildning inom handikappvetenskap är världsledande.

Handikappvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar såväl medicinsk och teknisk, som beteendevetenskaplig och samhällsvetenskaplig kunskap.

 

Vår strategi bygger på att forskning om funktionshinder och funktionsnedsättning innebär ett komplext samspel mellan bio-psyko-sociala nivåer, som långsiktigt ger störst förklarings- och tillämpningsvärde.

Vårt mål är att öka kunskapen om funktionsnedsättningar och funktionshinder i samhället. Bland annat studerar vi funktionshindrades förutsättningar, perspektiv och sociala villkor.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Engagemang i förskolan, prestation i årskurs 3 och 6 och engagemang i lärande i årskurs 6 för barn med hyperaktivitet i förskolan

I det här projektet så undersöker vi relationerna mellan barns engagemang i förskoleaktiviteter, barnens skattade hyperaktivitet i förskolan och sedan även deras prestationer och engagemang i lärande i årskurs 3 och 6.
Vi gör e
n uppföljning av barn som studerats i förskolan med en ny datainsamling i årskurs 3 och 6. Barns engagemang och karaktäristika i deras förskolemiljöer relateras statistiskt till prestation i årskurs 3 och 6 samt engagemang i årskurs 6.

I projektet samarbetar forskare från Jönköping University, Linköpings universitet och Mälardalens högskola. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Kontakt: Madeleine Sjöman, Jönköping University.

 

Forskarskola i specialpedagogik med inriktning mot tidiga insatser i lärandemiljöer i förskolan och under de första skolåren

Inom forskarskolan i Specialpedagogik arbetar vi med att utveckla kunskap för att kunna erbjuda mer effektiva insatser för förskolebarn i behov av stöd, vilket efterfrågas i utbildningssystemet och i samhället. Inriktningen är tidiga insatser i lärandemiljöer i förskola och under de första skolåren. Forskarskolan kommer att fungera som ett samarbete och nätverk mellan lärosätena. Åtgärdsstudier är ett speciellt fokus.

I forskarskolan samarbetar forskare från 
Jönköping University, Karolinska institutet, Linköpings universitet och Stockholms universitet. Forskarskolan finansieras av Vetenskapsrådet.

 

Kontakt: Mats Granlund, Jönköping University.

 

 

Utvecklingsvägar i psykisk hälsa och delaktighet hos barn med funktionshinder och deras delaktighet i habiliteringsprocessen

Projektet har tre syften: 1) Följa utvecklingsvägar för psykisk hälsa hos två barngrupper med funktionshinder under fem datainsamlingar,
2) I samarbete med barn och föräldrar utveckla och utvärdera insatser avsedda att öka barns och föräldrars involvering i habiliteringsprocessen och 3)
Att analysera relationen mellan psykisk hälsa och att vara involverad i habiliteringsprocessen. 

I projektet samarbetar forskare från Australian Catholic University (Australia), Bloorview Research Institute (Canada), Jönköping University, Karolinska Institutet, Linköpings universitet, Mälardalens universitet och Örebro universitet. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet, Forte och Vinnova.

 

Kontakt: Mats Granlund, Jönköping University.

Musiklyssningsvanor och bullerskador bland ungdomar 12-15 år

Vårt syfte med projektet är att undersöka hur långvarig exponering för musiklyssnande påverkar hörselfunktionen bland ungdomar i åldrarna 12-15 år. Vi kommer att genomföra en studie där hörselfunktion och exponering fastställs under år ett med uppföljning år tre.
Data om lyssningsvanor samlas in, liksom uppmätta ljudnivåer från deltagarnas egna hörlurar och musikspelare, vilket sätts i relation till kliniska mätningar av hörselfunktion. Vi kommer också att genomföra intervjuer i fokusgrupper med 30 av ungdomarna. 

I projektet samarbetar forskare från Jönköping University och Örebro universitet. Projektet finansieras av Forte.

 

Kontakt: Stephen Widén, Örebro universitet.

Bättre kommunikation hos individer med medfödd dövblindhet

I detta projekt undersöker vi hur kommunikation mellan vuxna personer med medfödd dövblindhet och deras samspelspartners påverkas av kommunikationsförmågan hos samspelspartners. Studien innebär frekvent återkommande datainsamling under ett års tid.
Kommunikationen mellan vuxna personer med medfödd dövblindhet och deras samspelspartner observeras och tanken är att stärka samspelspartners förmåga att kommunicera med personen med dövblindhet.

I projektet samarbetar forskare från Jönköping University, Linköpings universitet, Stockholms universitet och Örebro universitet. Projektet finansieras av Forte.

Kontakt: Emil Holmer, Linköpings universitet.

Hälsa och familjeklimat i familjer där en förälder är dövblind

I det här projektet så har vi för avsikt att beskriva familjesituation, hälsa och välbefinnande i familjer där en förälder är dövblind. Vi kommer att genomföra kvalitativa fallstudier baserade på intervjuer, enkäter och deltagande observation. Hela familjen påverkas av förälderns dövblindhet och såväl individuellt stöd som familjestöd är nödvändigt.


I projektet samarbetar forskare från Jönköping University och Örebro universitet. Projektet finansieras av Nyckelfonden, Forskningskommittén RÖL och MoGård.

 

Kontakt: Agneta Anderzén Carlsson, Örebro universitet.

 

Kunskapsområden
Visa/dölj innehåll

Kalendarium
Visa/dölj innehåll

23 oktober
Slutseminarium, Erik Witte, Örebro universitet.
Titel:  Ett svenskt fonetiskt perceptionstest i brus för vuxna med hörselnedsättning.
Tid: 13:00
Plats: Zoom

Sakkunniga: Stig Arlinger, professor emeritus, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), Linköpings universitet

Örjan Dahlström, docent, Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL), Linköpings universitet

Seminarieledare: Elina Mäki-Torkko, professor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet

Anmäl dig till seminariet här senast 15 oktober.

Manus skickas till dig en vecka före seminariet tillsammans med Zoom-länk.

 

Öppna seminarier 2020 - Kognitiv hörselvetenskap

21 oktober
Föreläsare: 1) Georgios Stavrinos, Linköpings universitet, Part 1: "Auditory Processing Disorder and Remote Microphone Hearing Aids."
Part 2: "Study Design for Phoneme Discrimination Training on Older Adults with Hearing Loss." och 2) George Pavlidis, Linköpings universitet,
“The relationship of social participation with cognitive and functional decline over the life-course: a case of ageism in the scientific discourse."
Tid: 13:15
Plats: Zoom

18 november 
Mer information kommer.

16 december
Mer information kommer.

Dessa seminarier är tillgängliga online. Kontakta Erik Marsja för mer information.

Håll dig uppdaterad - följ oss på Twitter!

Forskarutbildning
Visa/dölj innehåll

Forskare
Visa/dölj innehåll

Avhandlingar
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Ledning

Henrik Danielsson
Föreståndare
Tfn: 013-28 21 99 (Linköpings universitet)

Stephen Widén
Studierektor forskarutbildning Handikappvetenskap
Tfn: 019-30 00 00 (Örebro universitet)

Mats Granlund
Profilansvarig CHILD
Tfn: 036-10 12 21 (Jönköping University)

Maria Hugo-Lindén
Samordnare
Tfn: 013-28 20 30 (Linköpings universitet)

 

Lämna dina synpunkter på webbplatsen

Du kan hjälpa oss att förbättra webbplatsen. Maila webmaster och låt oss veta dina synpunkter, iakttagelser, förslag eller frågor.
Om webbplatsen

Styrelse

Ordförande: Bengt Westerberg

Externa ledamöter:
Agneta Anderzén Carlsson
Emil Holmer
Arne Jönsson
Elina Mäki-Torkko 
Sven-Åke Sjöstam

Doktorandrepresentanter: 
Emelie Pettersson
Daniel Schöld
Ingrid Witte

Adjungerade:
Henrik Danielsson
Mats Granlund
Karina Huus
Lars-Olov Lundqvist
Stephen Widén

Sekreterare: Maria Hugo-Lindén