Leva som andra - Ett biopsykosocialt perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder

 

Leva som andra - Ett biopsykosocialt perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder (häftad)

 

I samspelet mellan människa, funktionsnedsättning och omgivning interagerar biologiska, psykologiska och sociala faktorer. Detta kan beskrivas som en växelverkan mellan kroppens funktioner och konstitution, en individs uppfattning, beteende och identitet samt människors relationer på individ-, grupp- och samhällsnivå.

I Leva som andra utgår författarna från forskning för att ge ett biopsykosocialt perspektiv på funktionsnedsättning och funktionshinder. Boken inleds med en intervju där en person skildrar hur det är att leva med flera funktionsnedsättningar och därefter följer fyra huvuddelar.

* I första delen beskrivs grunderna för de forskningsfält som samspelar och hur dessa teoretiskt kan integreras och studeras: biologisk nivå om kroppsliga funktioner, psykologisk nivå om psykologiska funktioner och social nivå om exempelvis de maktstrukturer som finns i samhället.

* I del två behandlas den vertikala dimensionen där den biologiska, psykologiska och sociala nivån undersöks för att förstå hur dessa samspelar för uppkomsten av ett visst funktionshinder.

* Del tre handlar om en horisontell dimension där utgångspunkten är en mekanism eller ett begrepp, exempelvis arbetsminne, som beskrivs och jämförs mellan minst två olika funktionsnedsättningar.

* Den avslutande delen behandlar funktionshinder och funktionsnedsättningar ur ett historiskt samt samhälleligt perspektiv och vilka framtida utmaningar vi står inför.

Leva som andra vänder sig främst till studenter och yrkesverksamma inom områden som berör funktionsnedsättning och funktionshinder. Boken kan även läsas av andra som i familjen, skolan eller det dagliga livet kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning eller som intresserar sig för frågor som rör funktionsnedsättning och funktionshinder.

Boken är utgiven av Studentlitteratur och där finns en komplett innehållsförteckning samt information om författarna m.m.

 

 

Med fokus på funktionsnedsättning och funktionshinder