Children and young adults living conditions and the welfare state´s institutions ., 15 credits (745A40)

Barn och unga: deras livsvillkor och välfärdsstatens institutioner, 15 hp

Main field of study

Social Work

Level

Second cycle

Course type

Programme course

Examiner

Karin Osvaldsson Cromdal

Course coordinator

Ulrika Wernesjö

Director of studies or equivalent

Gunilla Petersson
Course offered for Semester Weeks Language Campus VOF
F7YSC Social Work Programme 7 (Autumn 2019) v201935-202003 Swedish Norrköping v

Main field of study

Social Work

Course level

Second cycle

Advancement level

A1X

Course offered for

  • Social Work Programme

Entry requirements

Admission to the course requires knowledge equivalent to at least 150 credits in social work or equivalent relevant discipline. Documented knowledge of English equivalent to "Engelska B"; i.e. English as native language or an internationally recognized test, e.g. TOEFL (minimum scores: Paper based 575 + TWE-score 4.5, and internet based 90), IELTS, academic (minimum score: Overall band 6.5 and no band under 5.5), or equivalent.

Examination

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course twice are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. 

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
745A40 (fristående kurs 745A38) HT 2019 Barn och unga: deras livsvillkor och välfärdsstatens institutioner 15 hp (avancerad kurs) Obligatorisk litteratur   Andersson, Gunvor. (2008) Utsatt barndom - Olika vuxenliv, ett longitudinellt forskningsprojekt om barn i samhällsvård. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Tillgänglig på Internet: http://www.allmannabarnhuset.se/wpcontent/ uploads/2013/11/Utsatt_barndom.pdf Backe-Hansen, Elisabeth & Frønes, Ivar. (red.) (2012) Metoder og perspektiver i barne- og ungdomsforskning. Oslo: Gyldendal. (Kapitel 1, 2, 5, 12 och 13) Bakom fasaden. Barn och ungdomar i den sociala barnavården berättar (2012) Stockholm: Barnombudsmannen. Tillgänglig på Internet: http://www.barnombudsmannen.se/globalassets/systemimporter/publikationer2/arsrapport-bakom-fasaden-2011.pdf Barn och unga – deras roll och betydelse förr och nu: Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013. (2013) Stockholm: Socialstyrelsen. Tillgänglig på Internet: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19100/2013-5-33.pdf Best, Joel. (1994) Troubling children. Studies of children and social problems. New York: Walter de Gruyter. (Kap. 1 s. 3-18) Finns tillgänglig via Google Books. Bhabha, Jacqueline. (2009) 'Arendt´s Children: Do Today’s Migrant Children Have a Right to Have Rights'. Human Rights Quarterly, 31(2): 410-451. Blomqvist, Camilla. (2012) Samarbete med förhinder: om samarbete mellan BUP, socialtjänst, skola och familj. (Diss.) Göteborg: Göteborgs universitet. (Kapitel 1 samt 5-9) Tillgänglig på Internet: https://gupeä.ub.gu.se/bitstreäm/2077/29248/1/gupeä_2077_29248_1.pdf Danermark, Berth. (2000) Samverkan – himmel eller helvete? [en bok om den svåra konsten att samverka.] Stockholm: Gothiä. Danermark, Berth. (2004) Samverkan – en fråga om makt. Örebro: Läromedia. Emond, Ruth & Esser, Florian. (2015) ‘Transnational childhoods’, Transnational Social Review, 5 (2): 100-103. Enell, Sofia, Gruber, Sabine & Andersson Vogel, Maria. (red.) (2018) Kontrollerade unga: tvångspraktiker på institution. Lund: Studentlitteratur. Kapitel i urval. Eriksson, Maria & Näsman, Elisabet. (2009) 'Utsatta barn i familjerättsprocesser: utredares bemötanden och barns strategier'. Socialvetenskaplig tidskrift, 16(1): 20-37. Fernqvist, Stina. (2012) 'Barns strategier och ekonomisk utsatthet – knappa resurser som utgångspunkt förr en förhandling om positionerna i familjen'. Sociologisk forskning, 49(2): 173-188. Flynn Ronny (2000) Black carers for white children. Shifting the “same-race” placement debate. Adoption & Fostering 24(1): 47-52.  Halldén, Gunilla. (2003) 'Barnperspektiv som ideologiskt och/eller metodologiskt begrepp'. Pedagogisk forskning i Sverige, 8(1/2): 12-23. Leviner, Pernilla & Lundström, Tommy. (2017) Tvångsvård av barn och unga. Rättigheter, utmaningar och gränszoner. Stockholm: Wolters Kluwer. Ottosson, Lisa, Eastmond, Marita & Cederborg, Ann-Christine. (2017). ‘Assertions and aspirations: agency among accompanied asylum-seeking children in Sweden’. Children’s Geographies, 15 (7): 426-438. Petersson, Gunilla. (2003) ”Med hänsyn till barnets vilja? Socialtjänstlagens barnperspektiv och den nya välfärdsstatens villkor”. I: Sandin, Bengt & Halldén, Gunilla (red.) Barnets bästa. En antologi om barndomens innebörder och välfärdens organisering. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion. (Sid. 139-176) Prevatt Goldstein Beverly (2000) Refocusing the “same-race” debate: an editorial overview on ethnicity in placement. Adoption & Fostering 24(1): 2-4.   Prevatt Goldstein Beverly (2000) Ethnicity and placement. Beginning the debate. Adoption & Fostering 24(1): 9-14. Qvortrup, Jens, Corsaro, William A. & Honig, Michael-Sebastian. (red.) (2011[2009]) The Palgrave handbook of childhood studies. Basingstoke: Palgrave Macmillan. (Kap. 1-4 samt valfria 100 sidor) Severinsson, Susanne. (2010) Unga i normalitetens gränsland. Undervisning och behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård eller boende. (Diss.) Linköpings universitet. (kap. 1, 3, 8) Tillgänglig på Internet: http://liu.divaportal.org/smash/get/diva2:329990/FULLTEXT01.pdf Severinsson, Susanne & Markström, Ann-Marie. (2015) 'Resistance as a means of creating accountability in child welfare institutions'. Child and Family Social Work, 20(1): 1-9. Shmulyar Gréen, Oksana & Melander, Charlotte. (2018) ‘Family obligations across European borders: negotiating migration decisions within the families of post-accession migrants in Sweden’, Palgrave Communications, 4. http://doi.org/10.1057/s41599-018-0084-x Sjöberg S. & Turunen Päivi (red.) (2018) Samhällsarbete. Aktörer, arenor och perspektiv. Lund: Studentlitteratur. Sköld, Johanna & Söderlind, Ingrid (2014) Fosterbarn i tid och rum. Lokal och regional variation i svensk fosterbarnsvård ca 1860-2000. Stockholm: Carlsson. (Kap. 1, 2 och 8) SOU 2015:71. Barns och ungas rätt vid tvångsvård som syftar till en skärpning av barns rättigheter inom den sociala barnavården. Stockholm: Fritze. (Endast sammanfattningen) Tillgänglig på Internet: http://www.regeringen.se/contentassets/e77c4c5bd7624980aebe10b0bfe1c23f/barnsoch-ungas-ratt-vid-tvangsvard-forslag-till-ny-lvu-sou-2015_71_delb_webb.pdf Sundhall, Jeanette (2012) Kan barn tala? En genusvetenskaplig undersökning av ålder i familjerättsliga utredningar. (Diss.) Göteborgs universitet. (Sid 27-41 samt kapitel 4, 6 och 7) Tillgänglig på Internet: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/29026/1/gupea_2077_29026_1.pdf Söderberg, Christina (2016). Individriktad brottsprevention: om SSPF och viljan att samverka. (Lic.-avh.) Linköping: Linköpings universitet. Tillgänglig på Internet: https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:910402/FULLTEXT01.pdf Söderqvist, Åsa; Sjöblom, Yvonne och Bülow, Pia (2016) 'Home sweet home? Professionals' understanding of ‘home’ within residential care for unaccompanied youths in Sweden'. Child & Family Social Work, 21(4): 591-599. Wernesjö, Ulrika (2012). ‘Unaccompanied asylum-seeking children: Whose perspective?’. Childhood, 19 (4): 495-507. Williams, Charlotte & Graham, Mekada. (2014) ‘”A world on the move”: Migration, mobilities and social work’, The British Journal of Social Work, 44, Issue suppl 1: i1-i17. Øvreeide, Haldor (2010). Samtal med barn: metodiska samtal med barn i svåra livssituationer. 3:e., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur. Till den obligatoriska litteraturen hör även Internationella vetenskapliga artiklar, sammanlagt fyra artiklar (två till varje hemtentamen). Väljs individuellt.

No examination details is to be found.

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. There are no files available for this course.