Organisation and Management in Social Work, 7.5 credits (745G57)

Organisering och ledning i socialt arbete, 7.5 hp

Main field of study

Social Work

Level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Sofia Nordmark

Course coordinator

Sofia Nordmark

Director of studies or equivalent

Gunilla Petersson
Course offered for Semester Weeks Language Campus VOF
F7YSC Social Work Programme 4 (Spring 2020) v202014-202018 Swedish Norrköping o

Main field of study

Social Work

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • Social Work Programme

Entry requirements

-

Examination

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course twice are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus. 

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

Department

Institutionen för kultur och samhälle
Kurslitteraturlista 745G57 VT20 Organisering och ledning i socialt arbete, 7,5 hp (grundkurs) Obligatorisk litteratur Brorström, B., Haglund, A., & Solli, R. (2014) Förvaltningsekonomi: en bok med fokus på organisation, styrning och redovisning i kommuner och landsting. 3., [rev. och omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. Eriksson, E. (2017) ”Brukarinflytande inom snäva resursramar” i Syssner, J., Häggroth, S. och Ramberg, U. (red.) Att äga framtiden. Perspektiv på kommunal utveckling. Centrum för kommunstrategiska studier (CKS). LiU Linköping University Electronic Press. s. 175-184.    Eriksson, E. (2018) ”Brukarinflytandets politiska innebörder – Konsensusorientering, individcentrering och avpolitisering i den nationella policydiskursen”, Socialvetenskaplig tidskrift, 25(2): 91–113. Jensen, C. & Trägårdh, B. (2012) Temporära organisationer för permanenta problem. Om implementering av samverkansprojekt för unga som står långt från arbetsmarknaden. Skrifter från Temagruppen för Unga i arbetslivet 2012:1. Johansson, K. (2017) Socialtjänsten utvecklas med stöd i forskningen. I Att äga framtiden Perspektiv på kommunal utveckling. Syssner, J., Häggroth, S. och Ramberg, U (red.) Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) LiU Linköping University Electronic Press. s. 157-169. Johansson, S., Dellgran, P. & Höjer, S. (2015) Människobehandlande organisationer: villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete. Stockholm: Natur & Kultur. Lundgren, M., Blom, B., Morén, S. & Perlinski, M. (2009) Från integrering till specialisering: om organisering av socialtjänstens individ- och familjeomsorg 1988-2008. Socialvetenskaplig tidskrift, 16(2): 162-183. Morén, S., Perlinski, M. & Blom, B. (2015) En domänteori för organisering av socialt arbete i offentlig sektor. Socialvetenskaplig tidskrift, 22(1): 22-43. Salonen, T., Roelofs, K. (2019) Insatser i ”utsatta” områden : en analys av 20 års områdesutveckling och lärdomar inför framtiden. Bostad 2030. s Shanks, E., Lundström, T. & Wiklund, S. (2014):”Middle Managers in Social Work: Professional Identity and Management in a Marketised Welfare State” i British Journal of Social Work 45 (6). s. 1-17. Storm, P. (2018) Betydelsen av kön och hudfärg i äldreboendets vardag under olika organisatoriska villkor. Akad.avh. Stockholm: Stockholms universitet.
SEM7 Exercises U, G 1.5 credits
SEM6 Exercises U, G 1 credits
FÄR5 Exercises U, G 1 credits
EXM5 Exercises U, G, VG 4 credits

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. There are no files available for this course.