Social Relations, Classroom Management and Conflict Management, 7.5 credits (976G06)

Sociala relationer, lärarens ledarskap och konflikthantering, 7.5 hp

Main field of study

Didactics

Level

First cycle

Course type

Programme course

Examiner

Åsa Mårtensson

Course coordinator

Åsa Mårtensson

Director of studies or equivalent

Karolina Muhrman
Course offered for Semester Weeks Language Campus VOF
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 5 (Autumn 2022) v202234-202243 Swedish Linköping v
L1YRK Programme for Vocational Teacher Education 5 (Autumn 2022) v202234-202243 Swedish Linköping o
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 3 (Autumn 2022) v202234-202243 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 4 (Autumn 2022) v202234-202243 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 1 (Autumn 2022) v202234-202243 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 2 (Autumn 2022) v202234-202243 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 7 (Autumn 2022) v202234-202243 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 8 (Autumn 2022) v202234-202243 Swedish Linköping v
L7VA2 VAL II - Professional Qualification Course for Teachers 6 (Autumn 2022) v202234-202243 Swedish Linköping v

Main field of study

Didactics

Course level

First cycle

Advancement level

G1X

Course offered for

  • VAL II - Professional Qualification Course for Teachers
  • Programme for Vocational Teacher Education

Examination

Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

Applies to all courses regardless of grading scale.

  • Students failing an exam covering either the entire course or part of the course two times are entitled to have a new examiner appointed for the reexamination.

If the course has a three-graded grading scale (U - VG), following applies:

  • Students who have passed an examination may not retake it in order to improve their grades.

The following applies to courses that include a compulsory component:

  • If special circumstances prevail, and if it is possible with consideration of the nature of the compulsory component, the examiner may decide to replace the compulsory component with another equivalent component.

If the LiU coordinator for students with disabilities has granted a student the right to an adapted examination for a written examination in an examination hall, the student has the right to it.

If the coordinator has recommended for the student an adapted examination or alternative form of examination, the examiner may grant this if the examiner assesses that it is possible, based on consideration of the course objectives.  

An examiner may also decide that an adapted examination or alternative form of examination if the examiner assessed that special circumstances prevail, and the examiner assesses that it is possible while maintaining the objectives of the course.

Grades

Three-grade scale, U, G, VG

Other information

Course revised 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

The course is carried out in such a way that both men´s and women´s experience and knowledge is made visible and developed.

If special circumstances prevail, the vice-chancellor may in a special decision specify the preconditions for temporary deviations from this course syllabus, and delegate the right to take such decisions.

About teaching and examination language

The teaching language is presented in the Overview tab for each course. The examination language relates to the teaching language as follows: 

  • If teaching language is Swedish, the course as a whole or in large parts, is taught in Swedish. Please note that although teaching language is Swedish, parts of the course could be given in English. Examination language is Swedish.
  • If teaching language is Swedish/English, the course as a whole will be taught in English if students without prior knowledge of the Swedish language participate. Examination language is Swedish or English (depending on teaching language).
  • If teaching language is English, the course as a whole is taught in English. Examination language is English.

Department

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Books

Aspelin, Jonas, Persson, Sven, (2011) Om relationell pedagogik 1. uppl. Malmö : Gleerup, 2011

ISBN: 9789140666796

Hakvoort, Ilse, Friberg, Birgitta, (2015) Konflikthantering i professionellt lärarskap 3., [uppdaterade och utökade] uppl. Malmö : Gleerups, 2015

ISBN: 9789140691675

Hammar Chiriac, Eva, Hempel, Anders, Forslund Frykedal, Karin, (2013) Handbok för grupparbete : att skapa fungerande grupparbeten i undervisning 3., [vidareutvecklade och aktualiserade] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2013

ISBN: 9789144082127

Hugo, Martin, (2011) Från motstånd till framgång : att motivera när ingen motivation finns 1. uppl. Stockholm : Liber, 2011

ISBN: 9789147094059

Kjell Granström , Forskning om lärares ledarskap i klassrummet Stockholm: Myndigheten för skolutveckling
Köpsén, Susanne, (2014) Lära till yrkeslärare 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144091891

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, Liberg, Caroline, (2017) Lärande, skola, bildning Fjärde utgåvan, reviderad [Stockholm] : Natur & kultur, [2017]

ISBN: 9789127818408

Thornberg, Robert, (2013) Det sociala livet i skolan : socialpsykologi för lärare 2. uppl. Stockholm : Liber, 2013

ISBN: 9789147105434

Wingborg, Mats, (2011) Vad fungerar? : resultat av utvärdering av metoder mot mobbning. Stockholm : Skolverket : Fritze [distributör], 2011

ISBN: 9789186529192

Articles

Mårtensson, Åsa, Andersson, Per, Professor, Nyström, Sofia, Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Pedagogik och vuxnas lärande, Originator, Linköpings universitet, Utbildningsvetenskap, Originator, A recruiter, a matchmaker, a firefighter: Swedish vocational teachers’ relational work 1, 89–110

http://www.njvet.ep.liu.se/article.asp?DOI=10.3384/njvet.2242-458X.199189

Vähäsantanen, Katja, Saarinen, Jaana, Eteläpelto, Anneli, Between school and working life: Vocational teachers’ agency in boundary-crossing settings International Journal of Educational Research 48 (2009) 395-404
Åkesson, Emilia (u.å) , Normer, normmedvetenhet och normkritik Skolverkets lärportal om Skolans värdegrund: Grundskola och gymnasieskola Modul: Främja likabehandling Del 5

https://www.skolverket.se/download/18.653ebcff16519dc12ef362/1539586793376/Normer-normmedvetenhet-och-normkritik.pdf

Websites

Brottsförebyggande rådet, BRÅ (2009), Effekter av anti-mobbningsprogram: Vad säger forskningen? https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180003644/2009_effekter_anti-mobbningsprogram.pdf
Växjö: Linneuniversitetet., Hedlin, M. (2010). Lilla genushäftet 2.0 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:430176/FULLTEXT01.pdf
SRE1 Written presentation U, G, VG 7.5 credits

This tab contains public material from the course room in Lisam. The information published here is not legally binding, such material can be found under the other tabs on this page. There are no files available for this course.

Page responsible: Info Centre, infocenter@liu.se