Samhällsplaneringens utmaningar, 15 hp (709G05)

Urban planning challenges, 15 credits

Huvudområde

Samhällsplanering

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Wiktoria Glad

Kursansvarig

Wiktoria Glad

Studierektor eller motsvarande

Simon Haikola
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSP Samhällsplanering, kandidatprogram 1 (HT 2019) v201934-201943 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i samhällsplanering

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till kandidatprogrammet i samhällsplanering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- utifrån naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv identifiera nutida utmaningar för städer, naturområden och landsbygd.
- beskriva hur avvägningar mellan natur-, kultur- och sociala värden kan göras.
- kritiskt reflektera över möjligheter och praktiker för att i samhällsplaneringen hantera olika utmaningar för städer, naturområden och landsbygd.
- skriftligen och muntligen kommunicera vetenskaplig kunskap med akribi.

Kursinnehåll

Kursen behandlar naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning om städer, naturområden och landsbygd där en rad utmaningar både på kortare och längre sikt identifierats. I kursen introduceras dels olika nutida problemområden som städer, naturområden och landsbygd möter, dels hur samhällsplanering i bred bemärkelse kan hantera dessa problemområden. Naturvetenskapliga ochsamhällsvetenskapliga empiriska exempel används för att exemplifiera olika fenomen. Tolkningsperspektiv från naturvetenskap och samhällsvetenskap introduceras också under kursen. Under kursen tränas studenterna i att med akribi kommunicera vetenskaplig kunskap skriftligen och muntligen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av exkursioner, laborationer, övningar, projektarbete, föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.                                                                                                                                                                          

Examination

Kursen examineras genom skriftliga uppgifter, muntlig presentation och aktivt deltagande i exkursioner, laborationer, seminarier och övningar. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
IND1 Individuell inlämningsuppgift U, G, VG 5 hp
OBL1 Övningar, laborationer och seminarier D 1 hp
PRO1 Projektarbete U, G 6 hp
STN1 Skriftlig salstentemen U, G, VG 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.