Samhällsplaneringens idéer och historia, 15 hp (709G06)

The ideas and history of social planning, 15 credits

Huvudområde

Samhällsplanering

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kristina Trygg

Kursansvarig

Kristina Trygg

Studierektor eller motsvarande

Simon Haikola
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSP Samhällsplanering, kandidatprogram 1 (HT 2019) v201944-202003 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i samhällsplanering

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till kandidatprogrammet i samhällsplanering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- beskriva och förklara samhällsplaneringens historiska utveckling i Sverige och internationellt 
- redogöra för olika planeringsteoretiska perspektiv
- redogöra för och värdera markanvändning och bebyggelsestruktur i stad och land
- genomföra ett projektarbete..

Kursinnehåll

Kursen behandlar tre huvudsakliga spår, vilka integreras och avhandlas kronologiskt: planeringens historia, planeringsteori och internationell planering. Planeringens historia handlar om redogörelser för exempelvis övergången från de svenska generalplanerna till översiktsplanering, arkitekturhistorisk utveckling samt ger exempel på utvecklingen av svenska städer. I delen planeringsteori redogörs för grundläggande planeringsteorier, såsom den rationella planeringen och kommunikativ planering, samt redogör för hur dessa teorier utvecklats. Slutligen görs jämförelser av internationell planering mellan det svenska systemet och internationella system, samt hur dessa har utvecklats. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, litteraturseminarier och exkursioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Examination

Kursen examineras genom skriftliga uppgifter, såsom tentamen och en projektrapport, aktivt deltagande i seminarier och uppgifter i relation till exkursioner. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
OBL1 Obligatoriska seminarier och exkursioner U, G, VG 4 hp
PRO2 Projektarbete U, G, VG 5 hp
STN2 Skriftlig tentamen U, G, VG 6 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.