Samhällsplaneringens processer, 15 hp (709G08)

The Processes of Urban and Spatial Planning, 15 credits

Huvudområde

Samhällsplanering

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mattias Hjerpe

Kursansvarig

Mattias Hjerpe

Studierektor eller motsvarande

Simon Haikola
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSP Samhällsplanering, kandidatprogram 2 (VT 2020) v202004-202013 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i samhällsplanering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för hur samhällsplaneringen organiseras lokalt, regionalt och nationellt samt beskriva samspelet mellan politik och förvaltning inom samhällsplaneringen.
- beskriva aktuella lagar och rättsregler, t.ex. i Plan-och bygglagen, Miljöbalken och andra lagrum, som ligger till grund för samhällsplaneringen.
- redogöra för drivkrafter och ambitioner för att initiera och stödja planeringsprocesser och hur intressekonflikter kan uppstå och hanteras.
- använda verktyg för att organisera och driva planeringsprocesser samt leda projekt.

Kursinnehåll

En samhällsplanerare behöver djup kunskap om hur samhällsplaneringen organiseras och bedrivs på olika nivåer och inom olika sektorer i politiskt styrda offentliga förvaltningar. Kursen utvecklar studenternas praktiska och teoretiska kunskap om översiktlig planering, detaljplanering och strategisk infrastrukturplanering samt introducerar statsvetenskapliga och juridiska perspektiv. Kursen utvecklar studenternas förståelse av strategiska planfrågor, kunskapsunderlag och olika perspektiv och parters roller i planeringsprocessen samt bidrar till en förståelse av de rättsliga konflikter som kan uppstå mellan kommun, markexploatörer och andra intressenter. Under kursen tränar studenterna färdigheter inom projekt- och processledning och konflikthantering genom praktiska övningar och planeringsfall. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av övningar, exkursioner, föreläsningar, litteraturseminarier och laborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom en skriftig tentamen, aktivt deltagande i laborationer, praktiska övningar i t.ex. konflikthantering och litteraturseminarier samt en skriftlig inlämningsuppgift (reflektion). Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
LAB1 Laboration i samråd inkl rapport U, G, VG 3 hp
OBL1 Obl litteratursem, postervernissage o sem om plan fall U, G, VG 4 hp
REFL Reflektion U, G, VG 2 hp
STN1 Skriftlig tentamen U, G, VG 6 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se