Vetenskapliga perspektiv och metoder inom utredningar och forskningsstudier I, 7.5 hp (709G13)

Scientific Perspectives and Methods in Investigations and Research Studies I, 7.5 credits

Huvudområde

Samhällsplanering

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Simon Haikola

Kursansvarig

Simon Haikola

Studierektor eller motsvarande

Simon Haikola
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSP Kandidatprogrammet i samhällsplanering 4 (VT 2020) v202014-202018 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Samhällsplanering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i samhällsplanering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)
samt
45 hp godkända från Kandidatprogrammet i Samhällsplanering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för olika vetenskapliga traditioner, metodologier och vetenskapsteoretiska begrepp.
- redogöra för och kritiskt granska vetenskapsteorier och metoder.
- självständigt urskilja, formulera och värdera olika vetenskapliga kunskapssyner
- redogöra för planeringsforskning/planeringsteori utifrån ett vetenskapligt perspektiv  
- tillämpa och självständigt arbeta med olika metoder för insamling och analys av material. 
- förhålla sig till etiska aspekter inom forskning.

Kursinnehåll

Kursen behandlar grundläggande kvalitativa och kvantitativa metoder för insamling, bearbetning och presentation av material såväl som olika kunskapssyner. En central del av kursen bygger på att få en grundläggande kunskap om för samhällsplanerarprofessionen samt för den vetenskapliga arbeten viktiga metoder och vetenskapliga kunskapssyner. Metoderna och vetenskapsteorierna beskrivs och tillämpas på en översiktlig nivå. Etiska aspekter inom forskning behandlas på en översiktlig nivå. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom individuell skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter, muntlig redovisning samt aktivt deltagande i seminarier.  Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.                              

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
UPG1 Skriftlig inlämningsuppgift U, G, VG 3 hp
TEN1 Salstentamen U, G, VG 3 hp
OBL2 Obligatoriska seminarier U, G 1.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se