Engelska för affärsjurister, 7.5 hp (711G14)

English for Students of Law, 7.5 credits

Huvudområde

Engelska

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Pamela Vang

Kursansvarig

Pamela Vang

Studierektor eller motsvarande

Johan Holtström
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MAE Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning 1 (HT 2018) v201844-201903 Engelska Linköping v
F7MAJ Masterprogram i affärsjuridik 1 (HT 2018) v201844-201903 Engelska Linköping v
F7MAE Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning 3 (HT 2018) v201844-201903 Engelska Linköping v
F7MAJ Masterprogram i affärsjuridik 3 (HT 2018) v201844-201903 Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Engelska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning
  • Masterprogram i affärsjuridik

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången årskurs 1 och 2 inom det Affärsjuridiska programmet eller Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • kommunicera muntligt och skriftligt på engelska
  • hantera juridiska texter skrivna på engelska av allmän och mer specifik karaktär
  • redogöra för det anglosaxiska rättssystemet
  • diskutera och jämföra det anglosaxiska rättssystemet med det svenska
  • identifiera och analysera sina egna språkliga styrkor och svagheter samt utveckla och applicera strategier för självförbättring
  • använda det engelska språket på ett situationsanpassat sätt för att föra en diskussion av en juridisk art. 

Kursinnehåll

Inom kursen behandlas den anglosaxiska synen på juridik och dess kultur utifrån ett historiskt perspektiv. Texter av olika slag och från olika källor som handlar om juridik läses och diskuteras. Juridisk terminologi studeras och tillämpas i samband med textläsning och diskussion. Skrivfärdigheten baseras på olika juridiska frågeställningar. Presentationsteknik tränas. Repetition och genomgång av grammatik förekommer vid behov. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av seminarier och lektioner där aktivt deltagande förväntas.

Examination

Examinationen består av en skriftlig rapport som presenteras och diskuteras, inlämningsuppgifter samt en salstenta. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Kompletterande litteratur

Böcker

McKay, William R., Charlton, Helen E., Barsoum, Grant, McKay, William R., (2011) Legal English. how to understand and master the language of law 2nd ed. Harlow, England ; New York : Pearson Longman, 2011.

ISBN: 9781408226117,9781283275729,9781408226100,1408226103

OBL1 Obligatoriska föreläsningar U, G, VG 0 hp
PRES Presentation, Opposition och rapport U, G, VG 1.5 hp
TENT Skriftlig prov U, G, VG 5 hp
UPG2 Inlämningsuppgifter U, G, VG 1 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se