Perspektiv på entreprenörskap, 8 hp (723G22)

Perspectives on Entrepreneurship, 8 credits

Huvudområde

Företagsekonomi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 5 (HT 2016) Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs den behörighet som krävs för tillträde till programmet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- diskutera entreprenörskapets roll i samhället
- göra välgrundade val när det gäller att utveckla plan och strategier för ett entreprenöriellt projekt i olika organisatoriska kontexter
- beskriva kritiska frågor kring entreprenörskap, och i entreprenörskapsforskning, relativt andra teoretiska fält
- redogöra för olika perspektiv och synsätt på entreprenörskap
- beskriva och analysera den historiska utvecklingen i vår förståelse för entreprenörskap
- kritiskt granska teorier om entreprenörskap
- identifiera inneboende problem i utvecklandet av ett nytt företag/en ny organisation.

Kursinnehåll

Kursinnehållet är baserat på fem moduler:
- Entreprenörskapet i samhället
- Klassiska och nutida perspektiv på entreprenörskap
- Entreprenörskap i privat sektor
- Entreprenörskap i offentlig och ideell sektor
- Det gränsöverskridande entreprenörskapet.

Undervisnings- och arbetsformer

Studenterna lär sig genom föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och grupparbeten. Deltagande i seminarier och grupparbeten är obligatoriskt. Studenterna är ansvariga för sin egen lärprocess. Förberedelser inför seminarierna krävs. Kursen eller delar av kursen och examinationen kan komma att ske på engelska.

Examination

Kursen examineras genom seminarieverksamhet, uppgifter under kursen samt genom en skriftlig tenta vid kursens slut.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se