Logistik, 7.5 hp (723G48)

Logistics Management, 7.5 credits

Huvudområde

Företagsekonomi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Mårten Fristedt

Kursansvarig

Mårten Fristedt

Studierektor eller motsvarande

Svjetlana Pantic Dragisic
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 6 (VT 2020) v202019-202023 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs allmän behörighet för högskolestudier samt att de särskilda behörighetsregler som gäller för programmet för Civilekonomutbildning är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för vad logistikbegreppen innebär och logistikens betydelse i dagens näringsliv
  • kartlägga och analysera processer och flöden ur ett logistikperspektiv
  • använda operativa logistikverktyg för att effektivisera logistikprocesser

Kursinnehåll

Logistik handlar om att utveckla, styra och kontrollera material- och produktionsflöden i företag och organisationer. Kursen inleds med beskrivning av grundläggande logistiska funktioner och aktiviteter. Ett antal logistiska förändrings- och analysverktyg introduceras sedan, varefter dessa används i praktikfall. Fördjupningar görs sedan i några områden av logistiken.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar. Handledningsseminarier. Redovisningsseminarier. Praktikfall som genomförs som grupparbete.

Examination

Skriftlig tentamen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

(1993) Målet : en process av ständig förbättring : en roman Rev. utg. / [översättning (kap. 31-40): Lillemor Boström] Stockholm : Svensk byggtjänst, 1993 ;

ISBN: 917332647X,9789173326476

Oskarsson, Björn, Ekdahl, Bengt, Aronsson, Håkan, (2013) Modern logistik : för ökad lönsamhet 4., [omarb. och utök.] uppl. Stockholm : Liber, 2013

ISBN: 9789147111268

TEN1 Skriftlig examination U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se