Problemlösning och programmering, 7.5 hp (725G92)

Problem Solving and Programming, 7.5 credits

Huvudområde

Informatik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Torbjörn Jonsson

Kursansvarig

Torbjörn Jonsson, Viktor Olsson

Studierektor eller motsvarande

Ola Leifler
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSY Systemvetenskap, kandidatprogram 1 (HT 2021) v202135-202202 Svenska Linköping o
F7MIT IT och management, masterprogram (Master) 3 (HT 2021) v202135-202202 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Informatik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap
  • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Matematik B,  Samhällskunskap A
(Områdesbehörighet A5/5)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- skapa lösningar (program) till mindre problem med ett imperativt angreppssätt.
 - skapa abstraktion med hjälp av underprogram och enkla sammansatta datatyper.
- använda enklare typ av felsökning för att hitta fel i program. 

Kursinnehåll

Kursen introducerar problemlösning med hjälp av programmering i ett lämpligt nybörjarspråk med skyddsnät. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, lektioner/övningar och datorlaborationer i programmering. Kursen kräver en stor egen arbetsinsats för färdighetsträning utöver den schemalagda undervisningen. 

Examination

Kursen examineras genom datorlaborationer samt datortentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen på kurshemsidan.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap

Kompletterande litteratur

Böcker

Jonsson, Torbjörn, (2005) Programmering i Ada 95 för nybörjare och erfarna Lund : Studentlitteratur, 2005

ISBN: 9144039891

DAT1 Datortentemen U, G, VG 1 hp
LAB1 Laborationer U, G 5.5 hp
UPG1 Dugga Ada U, G, VG 1 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se