Diskret matematik och logik, 7.5 hp (726G35)

Discrete Mathematics and Logic, 7.5 credits

Huvudområde

Matematik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Daniel Carlsson

Kursansvarig

Daniel Carlsson

Studierektor eller motsvarande

Jesper Thorén
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSY Systemvetenskap, kandidatprogram 1 (HT 2021) v202146-202202 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Matematik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2) 
eller
Matematik B, Samhällskunskap A
(Områdesbehörighet A5/5)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa mängdlärans formelspråk och operationer
  • strukturera, formulera och lösa kombinatoriska problem inom området
  • redogöra för grafteorins grundläggande begrepp, samt använda grafer som verktyg vid modellering
  • använda det satslogiska språket och vara förtrogen med logiska operationer
  • utvärdera logiska slutledningars giltighet 
  • redogöra för definitioner och motivera egenskaper hos relationer och funktioner

Kursinnehåll

I kursen behandlas talföljder, mängdlärans formelspråk och operationer, samt strukturering, formulering och lösning av kombinatoriska problem med permutationer och kombinationer. Vidare behandlas grafteorins grundläggande begrepp, grafer som verktyg vid modellering i tillämpningar samt relationer, speciellt ekvivalensrelationer respektive funktioner. I kursen tas även det satslogiska språket och logiska operationerna samt bedömning av logiska slutledningars giltighet med hjälp av naturlig deduktion samt reduktionsmetod upp.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och lektioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

Slutbetyg grundas på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

 

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Matematiska institutionen

Böcker

meddelas , (2020) Kurslitteraturen i september.
K. Eriksson, H. Gavel, (2013) Diskret matematik och diskreta modeller 2:a upplagan Studentlitteratur

ISBN: 978-91-44-08999-7

STN1 Skriftlig tentamen U, G, VG 7.5 hp
SRE1 Skriftlig redovisning, inlämningsuppgifter U, G 0 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se