Geografi, grundkurs, 30 hp (727G01)

Geography, basic course, 30 credits

Kursbeskrivning

Kursen behandlar hur människor i olika länder, kulturer och regioner nyttjar viktiga naturresurser som mark, vatten och klimat för samhällsbyggande. Särskilt studeras samspelet människa-natur och hur detta kommer till uttryck i utbredning och sammansättning av befolkning, bebyggelse, infrastruktur och näringsliv. Naturlandskapets och kulturlandskapets sammansättning och förändringsprocesser studeras och de regionala försörjnings- och utvecklingsfrågorna behandlas ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Kursen avslutas med geografiska fördjupningsstudier av globala och regionala samband. Hantering av lägesbunden information, kartografi och geoexkursioner ingår.

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Simon Haikola

Kursansvarig

Björn Segrell, Kristina Trygg, Magnus Gålfalk

Studierektor eller motsvarande

Simon Haikola

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2019 v201934-202003 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda grundläggande kunskaper om och förståelse för:
- livsmiljöns grundelement mark, vatten och luft och om människans sätt att utnyttja, anpassa och planera sin bebyggelse och försörjning efter de varierande betingelser livsmiljöerna erbjuder,
- centrala miljöfrågor, särskilt sådana som rör landskapet och dess förändringar,
- befolkning, naturresurser och ekonomisk utveckling i olika delar av världen,
- använda kartor och annan geografisk information för rumslig analys,
- analysera relationer mellan människa, resurser och samhällsutveckling på olika geografiska nivåer.

Kursinnehåll

Kulturlandskapet 7,5 hp
Landskapets former som resultat av människans verksamhet. Markanvändning och bebyggelse i stad och landsbygd. Svenska landskapstyper, deras framväxt och karakteristiska drag. Tätorternas framväxt, lokalisering, funktion och rumsliga organisation. Historiska kartor som stöd för landskapstolkning. Fysisk planering, miljövård och hållbar utveckling i Sverige.

Naturlandskapet 7,5 hp
Landskapets former som resultat av geologiska processer och påverkan av klimat, vatten och vegetation. Mineral, bergarter och jordarter. Ekologiska samband och kretslopp. Miljöhot, klimatförändring och hållbar utveckling. Kartor och annat geografiskt material för landskapsinformation.

Naturresurserna 7,5 hp
Naturresursbegreppet. Naturresurser i lokalt, regionalt, nationellt och globalt perspektiv: förekomster, förädling, försörjning och miljöpåverkan. Restprodukter och avfall som problem och resurs. Intressekonflikter mellan nyttjande och bevarande av energiresurser och råvaror. Befolkningsutveckling och livsmedelsförsörjning i skilda delar av världen. EU som regional och ekonomisk faktor.

Regionala studier 7,5 hp
Regionbegreppet. Olika slag av regioner, avgränsade med hänsyn till natur, klimat, ekonomisk utveckling, språk, kultur, historia, funktionell samhörighet, m.m. Regioner som öppna och slutna system. På internationell nivå behandlas världens länder och folk och frågor rörande hållbar utveckling i u-länder och i-länder. På nationell, regional och lokal nivå riktas intresset mot regional utveckling, regional identitet och makten över marken.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar, handledning, laborationer, seminarier och exkursioner. Deltagande i övningar, seminarier, exkursioner och laborationer är obligatoriska. Befrielse från obligatoriska moment kan medges av examinator om särskilda skäl föreligger. Den studerande ska aktivt och under eget ansvar tillgodogöra sig innehållet i kurslitteraturen, fullgöra samtliga övningsuppgifter samt delta aktivt i seminarier och exkursioner.

Examination

Kursen examineras löpande genom följande examinationsformer: salstentamen, individuell hemtentamen, gruppredovisning samt deltagande i obligatoriska moment och fullgörande av därmed sammanhängande uppgifter.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema

Böcker

Cserhalmi Niklas, (1997) Fårad mark. Handbok för tolkning av historiska kartor Årgång 78 Nr 6 Sverighes Hembygdsförund, Stockholm
Hall Ola, Introduktion till Kartografi och geografisk information Studentlitteratur
Knox Paul L. & Marson Sallie, A., Human Geography. Places and Religions in Global Context Pearson; Harlow

Övrigt

En fullständig litteraturlista för hela kursen kommer att finnas på Lisam i samband med kursstart. En komplett litteraturlista för den första delkursen finns under fliken Övriga dokument.

KART Kartografiövningar U, G, VG 0 hp
KULT Kulturlandskapet U, G, VG 7.5 hp
NATL Naturlandskapet U, G, VG 7.5 hp
NATR Naturresurserna U, G, VG 7.5 hp
REGI Regionala studier U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se