Masteruppsats, 30 hp (729A80)

Master Thesis, 30 credits

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Arne Jönsson

Kursansvarig

Arne Jönsson

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MKS Kognitionsvetenskap, masterprogram 4 (VT 2021) v202103-202122 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Kognitionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A2E

Kursen ges för

  • Masterprogram i kognitionsvetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i kognitionsvetenskap eller annan relevant kognitionsvetenskaplig delvetenskap (relevanta delvetenskaper är t.ex. datavetenskap, språkvetenskap, beteendevetenskap och filosofi).

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • planera, genomföra samt muntligt och skriftligt redovisa ett forskningsprojekt inom ett kognitionsvetenskapligt område,
  • demonstrera fördjupade ämnes- och metodkunskaper samt ökad förståelse för frågeställningar inom detta forskningsområde
  • med ett vetenskapligt förhållningssätt diskutera och försvara sin uppsats
  • kritiskt granska, värdera och diskutera andra studenters uppsatser med hög grad av vetenskaplig medvetenhet.

Kursinnehåll

Studenten väljer en forskningsuppgift i samråd med examinator. Uppgiften kan innebära ett uppdrag från någon extern uppdragsgivare. Inom kursen planerar, genomför och rapporterar studenten denna uppgift med ett vetenskapligt förhållningssätt. Arbetet genomförs under handledning men studenten arbetar självständigt och är den som driver arbetet. Studenten använder och fördjupar under detta arbete de ämnes- och metodkunskaper som inhämtats i tidigare studier.

Undervisnings- och arbetsformer

Individuellt självständigt arbete under handledning.

Examination

Uppsatsen examineras genom en skriftlig och muntlig presentation, samt försvar av arbetet och en opposition på en annan students magister-/masteruppsats. Studenten ska också ha askulterat på tre andra framläggningar av magister-/masteruppsatser inom relevant område.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap

Övrigt

Individuellt anpassad kurslitteratur som söks av studenten själv, eventuellt i samråd med handledare.

UPPS Masteruppsats U, G, VG 30 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se