Examensarbete i nationalekonomi, 30 hp (730A14)

Master Thesis in Economics, 30 credits

Huvudområde

Nationalekonomi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEI Internationella civilekonomprogrammet 8 (VT 2017) Svenska Linköping o
F7YEK Civilekonomprogrammet 8 (VT 2017) Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1E

Kursen ges för

 • Internationella civilekonomprogrammet
 • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att minst 160 hp från de grundläggande kurserna inom programmet är avklarade.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • självständigt planera, genomföra samt muntligen och skriftligen redovisa en forskningsuppgift inom det nationalekonomiska vetenskapsområdet.

Detta mål omfattar att kunna:

 • identifiera och formulera ett relevant problem och med väl motiverad metod uppnå examensarbetets syfte,
 • söka och kartlägga vetenskaplig litteratur och författa en aktuell forskningsöversikt av tillämplig teori och empiri inom valt problemområde,
 • tolka och analysera, för det valda problemet och syftet, relevant empiri med hjälp av ekonomisk teori/modell,
 • visa på och argumentera för resultatens/modellens användbarhet,
 • demonstrera fördjupade ämnes- och metodkunskaper inom valt område,
 • skriftligen kommunicera, med vetenskaplig stringens, utifrån uppsatta krav om språk och formalia,
 • muntligen presentera, diskutera och försvara sitt examensarbete med ett vetenskapligt och metodkritiskt förhållningssätt,
 • kritiskt granska, värdera och diskutera andra uppsatser med hög grad av vetenskaplig medvetenhet.

Kursinnehåll

Kursen utgör det självständiga arbete som krävs för en Civilekonomexamen inom huvudområdet nationalekonomi.
Kursen omfattar:

 • metodundervisning,
 • handledning av uppsatsteam,
 • seminariebehandling av uppsatser.

Med stöd av metodundervisning och handledning utvecklas kunskaper och färdigheter om ekonomisk metod för att självständigt formulera och utföra en forskningsuppgift inom nationalekonomi. Ämnet och problemet väljs i samråd med en erfaren handledare. Handledaren hjälper till med att avgränsa och disponera examensarbetet, samt att granska innehåll, formalia och språk. Studenten tränas i att självständigt söka, värdera och referera källor, samt använda ekonomisk metod, att argumentera och analysera valt problem, teori, och/eller empirisk data, och att samarbeta med andra genom att delta i seminariediskussioner av utkast och färdiga examensarbeten. I kursen ingår att presentera dispositioner, tidsplaner och utkast, att vara aktiv i granskningen av andra studenters texter, liksom att försvara det egna examensarbetet och opponera på annat examensarbete vid ett slutseminarium.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen bedrivs på helfart där arbetsformen är självständigt arbete med stöd av metodundervisning och individuell handledning och/eller grupphandledning vid seminarier. Examensarbetet skrivs normalt i team om två personer. I undantagsfall, efter dispens från kursansvarig, utförs arbetet av en person.

Examination

Examination sker genom aktivt deltagande i seminarier, samt genom framläggande och försvar av examensarbete och opposition på annat examensarbete. Detaljerad information finns i studiehandledningen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se