Psykologi 4, avancerad nivå, 30 hp (735A01)

Psychology 4, advanced level, 30 credits

Kursbeskrivning

Kursen fördjupar de teoretiska och metodologiska kunskaperna inom något av psykologins områden och ger fortsatt egen erfarenhet av forskningsarbete. Uppsatsarbetet utförs enskilt. Forskning i psykologi vid IBL bedrivs främst inriktad mot kognitiv psykologi , utvecklingspsykologi, neuropsykologi, klinisk psykologi, grupper samt sociala system och handikappvetenskap. Specialkompetens för handledning finns på institutionen inom dessa områden, men med ett begränsat antal handledare inom varje område.

Urvalsgrupper:

1. I första hand sökande med betyget VG på avslutad fristående kurs Psykologi fördjupningsnivå/motsv. 
2. Övriga behöriga sökande i mån av plats

Huvudområde

Psykologi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Artur Nilsson

Kursansvarig

Artur Nilsson

Studierektor eller motsvarande

Kenny Skagerlund

Kontaktinformation

Carl Löfstrand, Administratör

Kenny Skagerlund, Studierektor

Studievägledare

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 v202104-202123 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

 • Godkänd Psykologi, grundkurs 30hp
 • Godkänd Psykologi, fortsättningskurs 30hp
 • Godkänd Psykologi, fördjupningskurs 30hp
  varav
  minst 15hp självständigt arbete på fördjupningsnivå
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande:

 • självständigt kunna planera, genomföra samt muntligt och skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete inom något av psykologins delområden
 • självständigt kunna samla in, kvalitativt och kvantitativt bearbeta, samt på ett vetenskapligt sätt sammanställa data
 • kunna läsa, värdera, kritiskt reflektera och diskutera sin egen och andras studier
 • kunna redogöra för och tillämpa kunskaps- och vetenskapsteoretiska paradigm inom psykologiämnet
 • kunna redogöra för och använda sig av forskningsetiska principer gällande psykologisk forskning.

Kursinnehåll

Specialkurs, 10,5 hp
I samråd med examinator väljs litteratur från ett av psykologins områden där studentens uppgift är att belysa centrala problemfrågeställningar inom delområden och hur man metodologiskt gått tillväga för att lösa dessa.

Vetenskapsteori, 4,5 hp
Delkursen syftar till att de studerande ska tillägna sig en överblick över kunskaps- och vetenskapsteoretiska paradigm och dess tillämpning inom ämnet psykologi.

Uppsats, 15 hp
Den studerande skall enskilt i samråd med handledare välja, avgränsa och definiera ett psykologiskt problem och belysa det med adekvat metod. Arbetet kan utgöra en utvidgning på momentet Uppsats på Psykologi 3 (eller motsv). Arbetet skall presenteras skriftligt och försvaras muntligt.

Undervisnings- och arbetsformer

Delar utav kursinnehållet introduceras via föreläsningar. Handledning erbjuds som stöd för uppsatsarbetet. Det kan också förekomma seminarier och övnings-/inlämningsuppgifter. Utöver detta ska den studerande arbeta med självstudier, enskilt och/eller i grupp, samt med enskilt uppsatsarbete.

Examination

Tentamen, obligatoriska seminarier samt obligatoriska övnings-/inlämningsuppgifter.

En uppsats ska författas enskilt samt redovisas och försvaras på ett öppet seminarium där de krav som ställs på vetenskapliga arbeten utgör en grund för diskussion. Den studerande ska opponera enskilt på en annan uppsats. Den studerande ska aktivt delta i minst ytterliggare tre seminarier.

Betyget på uppsatsen baseras på en sammanvägning av uppsatsens kvalitet samt kvaliteten på försvar och opposition, där uppsatsen viktas tyngst.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
UPPS Uppsats U, G, VG 15 hp
VETE Vetenskapsteori U, G, VG 4.5 hp
SPEC Specialkurs U, G, VG 10.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se