Podcast: ljudgestaltning och produktionsvillkor, 30 hp (739G45)

Podcast: Audio editing and production conditions, 30 credits

Kursbeskrivning

Har du också blivit helt knockad av en podd? Helt enkelt inte kunnat sluta lyssna? 
Och tänkt: så här vill jag att det ska låta, det här vill jag lyssna på. Det här vill jag göra.

Vi tror att en bra podcast alltid innehåller ett starkt berättande, oavsett om det är ett samtal, en intervju eller en skickligt gestaltad berättelse. Ett personligt tilltal. Ett kärnfullt innehåll som inte slösar med lyssnarens tid. Som ett nära andetag och en känsla under huden. Du blir berörd. En upplevelse som du bara måste dela med dina vänner. 

För det är nu det händer. Poddformatet är ännu inte satt, samtidigt som podcasten är tillräckligt etablerad för att du ska våga satsa. Publiken finns, marknaden finns och produktionskostnaderna är så låga att poddarna ryms inom många befintliga marknadsföringsbudgetar. Den här kursen gör det möjligt för dig att utforska podcasten som ett sätt att berätta genom ljudgestaltning och dramaturgiskt berättande. Resten är upp till dig: berättelserna finns där ute. Gör dem till dina.

Vi utmanar dig, kräver mycket av dig och dina idéer. Genom storydrivet berättande skapar du relationer till lyssnaren, triggar fantasin och kryper in under huden.

Den här kursen handlar om storydriven, berättelsebaserad podcast och om ljudgestaltning, seriedramaturgi och idéutveckling, men också hur du hittar dina lyssnare.

Kursen ”Podcast: ljudgestaltning och produktionsvillkor” utforskar det växande fenomenet podcast och knyter an till utvecklingen och spridningen av innehåll i digitala medier.

Med utgångspunkt i journalistiska och dokumentära arbetsmetoder får du möjlighet att utvecklas i skapandet och förmedlandet av innehåll, storytelling, dramaturgi, idé- och konceptutveckling. Du får träna på att intervjua, skriva manus, redigera och skapa ljudbilder. Hur gör du för att stärka känslor genom ljud? Vad har ljudbilden för betydelse? Vi analyserar och diskuterar berättarteknik, trovärdighet, produktionsvillkor och målgrupper. Och hur du behåller dina lyssnare till nästa gång.

I kursen ingår ett självständigt, eget produktionsarbete med särskild betoning på storydriven berättelsebaserad podcast, där du som student fördjupar dig och omsätter dina kunskaper i praktik. Vi utgår från dina idéer och hur du kan utveckla, förädla och genomföra dem. 

Kursen omfattar hela produktionsprocessen – från idé- och konceptutveckling och vetenskapliga perspektiv, innehåll och dramaturgi, till digital produktionsteknik och spridning. 

Du får verktyg för att ta den egna podden ut på marknaden: pitch av idé, kommunikation, ekonomisk hållbarhet samt rättighetsfrågor är andra moment som ingår.

Vem är du?

Kursen vänder sig till dig som vill starta eller redan har en podcast som du vill utveckla. Du kanske redan har följare, men vill vässa dig tekniskt, i ljudgestaltning, manusskrivande eller i att göra intervjuer? Eller så vill du utmana dig själv genom att ta dig ut ur studion och göra storydriven, berättelsebaserad podcast. 

Kursen vänder sig till dig som vill hitta din egen röst och din egen position i poddlandskapet. Eller så är du beredd att ta steget från sidoprojekt till att arbeta professionellt som podcastproducent och behöver fler verktyg för att utvecklas. 

Kanske är du en skicklig akademiker med bra material, som vill hitta nya kommunikationsvägar och nå en ny publik. Du kanske aldrig har jobbat med podcast men söker fler sätt att presentera ditt material. Kanske är du kommunikatör vid en myndighet och vill utvecklas i ditt sätt att nå ut.
Det här är en kurs för dig som ser potentialen med podcast och som är öppen för nya intryck. Det är en kurs som vill förflytta positioner och utmana både dig och lyssnarna. 

Studieformer

Kursen varvar föreläsningar och teoretiska seminarier med praktiska övningar och workshops.  Under andra halvan av kursen ingår ett projektarbete där du producerar en egen podcast. 

 

Huvudområde

Kultur- och mediegestaltning

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Annelie Norberg

Kursansvarig

Annelie Norberg

Kontaktinformation

Ulrika Sund, Administratör

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 v202134-202223 Svenska Norrköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Kultur- och mediegestaltning

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

 Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för den digitala utvecklingen inom medie- och kommunikationsområdet och podcastproduktion som fält
 • använda vetenskapliga metoder för att analysera ljud som tecken, och som gestaltande och kulturellt fenomen
 • värdera vetenskapliga och journalistiska metoder
 • tillämpa etiska överväganden i journalistiska och dokumentära produktioner
 • värdera källkritiska överväganden för journalistiska och dokumentära produktioner
 • tillämpa och utveckla IT-baserad produktionsteknik inom såväl linjära som icke-linjära gestaltningsformer
 • redogöra för grunderna för att arbeta med ljudproduktion: inspelning, redigering, intervjuteknik, röstinläsning och manusskrivande
 • söka, samla, värdera och granska information i en problemställning, samt att kritiskt diskutera frågeställningar, konceptuella val samt kommersiella avväganden
 • självständigt identifiera, formulera, kreativt utveckla samt producera en podcast inom givna tidsramar, inkluderande digital inspelning, redigering och spridning

Kursinnehåll

Kursen utforskar fenomenet podcast och knyter an till ljudberättandets utveckling och spridning i digitala medier. Den belyser förändrade villkor för verksamma kulturutövare och producenter, diskuterar kunskapsproduktion i digitala medier och på andra mediala arenor, och tillämpar IT-baserad produktionsteknik, för inspelning, mixning och publicering digitalt.

I kursen betonas växelspelet mellan produktion och vetenskapliga perspektiv på ljudberättandet. Med utgångspunkt i journalistiska och dokumentära arbetsmetoder uppmuntras studenten att värdera, förstå och beskriva hur kulturella konventioner och koder påverkar ljudberättandet samt hur nya uttrycksformer växer fram. I kursen betonas den gestaltande dimensionen och väver samman ljudgestaltning som tekniskt underbyggd process med frågor om berättande, urval och medieetik. I kursen ingår en podcastproduktion där studenten omsätter kursens innehåll i ett självständigt arbete.

Kursen består av fyra delkurser:

Anslag
I delkursen introduceras flera produktionsmoment, samt semiotisk ljudanalys.

Ljudproduktion
I delkursen fördjupas olika moment inom digital ljudproduktion, med betoning på IT-baserad produktionsteknik.

Omvärld
I delkursen belyses förutsättningar som råder för podcastproduktion; kommersiella och publika villkor, samt villkor för yrkesverksamma kulturutövare och entreprenörer i digitala medier, särskilt plattformar för podcastpublicering.

Projektarbete
I delkursen utvecklas och fullgörs en podcastproduktion, inklusive digital strategi, kommersiella och medieetiska avvägningar enskilt eller i mindre team.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, övningar i ljudgestaltning, analyser av ljud och ljuddramaturgi samt handledning. Därutöver förväntas studenten utöva självstudier.

Examination

Examinationen sker genom​:

Anslag: 

 • aktivt deltagande i seminarier och workshops, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig ljudanalys, betygsskala: UV

Ljudproduktion:

 • aktivt deltagande i seminarier och workshops, betygsskala: UG
 • presentation av podcastkoncept, betygsskala: UV

Omvärld:

 • aktivt deltagande i seminarier och workshops, betygsskala: UG
 • gruppvis muntlig uppgift, betygsskala: UG

Projektarbete:

 • muntlig och skriftlig presentation av podcastkoncept, inklusive pilotavsnitt i ljudform, betygsskala: UV

För godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga ingående moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga ljudanalysen samt projektarbetet.


​Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.
 

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle

Böcker

Abel, Jessica, (2015) Out on the Wire: The Storytelling Secrets of the New Masters of Raido Brodway books

ISBN: 9780385348430

Rylander, Per Erik, Andreasson, Claes, (2009) Berätta med ljud : [att spela in, redigera och mixa i dator] 2. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144055961

EXA1 Examination U, G, VG 7.5 hp
EXA2 Examination U, G, VG 7.5 hp
EXA3 Examination U, G, VG 7.5 hp
EXA4 Examination U, G, VG 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se