Praktik, 15 hp (742A35)

Internship, 15 credits

Huvudområde

Etnicitet och migration

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Karin Krifors

Kursansvarig

Rudeina Mkdad

Studierektor eller motsvarande

Zoran Slavnic
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MEM Ethnic and Migration Studies, Master´s Programme 3 (HT 2020) v202046-202103 Engelska Norrköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Etnicitet och migration

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Master´s Programme in Ethnic and Migration Studies

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp i något av följande ämnesområden:
  - humaniora
  - samhällsvetenskap
  - kulturvetenskap
  - beteendevetenskap 
  - naturvetenskap
  - vårdvetenskap 
  - konstnärlig inriktning
  eller motsvarande
 • Engelska 6/B eller motsvarande
  (Undantag för svenska)
 • 37,5 hp godkända inom programmet

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå inom området Etnicitet och migration kunna
– självständigt bedöma och analysera möjligheter och begränsningar vad gäller arbetet med etnicitets- och migrationsrelaterade frågor inom en organisation; 
– i relation till arbetslivets utmaningar och arbetsuppgifter inom etnicitet och migration kritiskt bedöma vilka möjligheter och begränsningar som kännetecknar egna kunskaper och färdigheter inom etnicitets- och migrationsfältet; 
– kritiskt reflektera kring hur egna teoretiska kunskaper kan omsättas i det praktiska arbetet i en organisation.

Kursinnehåll

Kursen består av en 9-10 veckor lång period av praktik inom en relevant organisation och med arbetsuppgifter som berör etnicitet och migration. Praktiken ger möjlighet att reflektera över hur teoretiska kunskaper låter sig tillämpas och användas i praktisk verksamhet. På kursen tillägnar sig studenterna färdigheter, kompetens och verktyg för att möta arbetslivets krav och utmaningar. Särskild vikt fästs vid förmågan att genom teorigrundad reflektion och kontextualiserad analys självständigt identifiera och kritiskt bedöma problem och möjligheter inom verksamheten där praktiken är förlagd, liksom vid förmågan att i relation till specifika arbetssituationer utveckla självkännedom samt sinne för de personliga förutsättningarna i arbete med etnicitets- och migrationsfrågor.

Undervisnings- och arbetsformer

Praktiken innebär att studenten deltar i verksamheten på en relevant arbetsplats. Praktiken inkluderar självständiga uppgifter som studenten förväntas utföra på ett kvalificerat och professionellt sätt. 

Studenterna ansvarar själva för att hitta sin praktikplats, ta kontakt och se till att hens uppgifter under praktikperioden uppfyller de kriterier som är satta av programmet. På så sätt övar sig studenterna i att skapa kontakter och tränar på att presentera de erfarenheter och kunskaper de besitter. I detta arbete finns kursansvarig för praktikkursen tillgänglig för stöd och handledning. Praktikplatser ska godkännas av kursansvarig och/eller programansvarig. Praktiken kan göras i Sverige eller utomlands.

Examination

Examination sker genom att studenten lämnar en skriftlig rapport efter genomförd praktik. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
EXAM Examination EC 15 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se