Examensarbete i miljövetenskap, 15 hp (746G35)

Thesis in Environmental Science, 15 credits

Huvudområde

Miljövetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sofie Storbjörk

Kursansvarig

Sofie Storbjörk

Studierektor eller motsvarande

Erik Glaas
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KMO Kandidatprogrammet i miljövetenskap 6 (VT 2020) v202009-202018 Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Miljövetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är godkänd på de två första åren av miljövetarprogrammet (motsvarande). Dessutom skall kursen Verksamhetsförlag miljövetenskap, 7,5 hp och minst ytterligare två fördjupningskurser på miljövetarprogrammet vara genomgångna.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • genomföra en empirisk studie inom miljövetenskap och presentera denna
  • välja, använda och skriftligt redovisa en för studien relevant metod
  • välja och konsekvent hålla sig inom ramen för en viss skrivtradition
  • söka och identifiera relevant information
  • kritiskt granska, avgränsa och analysera information
  • sammanställa och kommunicera resultat
  • kritiskt granska och värdera andras arbete
  • planera och genomföra ett projekt utifrån givna tids- och resursramar.

Kursinnehåll

I projektet används och fördjupas teoretiska och metodologiska kunskaper i miljövetenskap med inriktning på något av fördjupningsområdena miljöövervakning, miljöledning, miljömanagement, eller tillsyn och kontroll inom livsmedel och hälsoskydd.

Undervisnings- och arbetsformer

I denna kurs används arbete i basgrupp, föreläsningar och seminarier. Individuell handledning erbjuds. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga arbeten, genom bedömning av aktivt
deltagande i basgruppsmöten och seminarier, genom muntlig redovisning av det egna arbetet samt opposition på annat arbete.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för Tema

Böcker

Ingen litteraturlista sammanställs för denna kurs.

DEL1 Uppsats U, G, VG 15 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se