Aktiebolagsrätt, 7.5 hp (747A08)

Company Law, 7.5 credits

Huvudområde

Affärsrätt

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Elif Härkönen

Kursansvarig

Elif Härkönen

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MAJ Masterprogram i affärsjuridik 4 (VT 2018) v201814-201818 Svenska Linköping v
F7MAE Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning 4 (VT 2018) v201814-201818 Svenska Linköping v
F7MAJ Masterprogram i affärsjuridik 2 (VT 2018) v201814-201818 Svenska Linköping v
F7MAE Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning 2 (VT 2018) v201814-201818 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik
  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, behörighet som gäller för Affärsjuridiska programmet alternativt Affärsjuridiska programmet med Europainriktning. Därutöver skall den studerande ha genomgått följande kurser (eller motsvarande); Affärsrätt, Rättsteori och rättsteknik, Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt och Associationsrätt samt genomfört Kandidatuppsats, 15 hp, med godkänt resultat.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • demonstrera fördjupad kunskap om huvudproblemen inom aktiebolagsrätten, främst vad gäller bolagets finansiering, organisation, representation, kapitalskyddsregler samt sanktionsregler,
  • redogöra för den till området hörande rättsvetenskapliga debatten,
  • redogöra för huvudproblemen inom delar av aktiebolagsrätten ur ett komparativt perspektiv,
  • identifiera, analysera och strukturera aktiebolagsrättsliga problem i syfte att närmare klargöra dessa för sig själv och för andra,
  • med utgångspunkt i de aktiebolagsrättsliga reglerna argumentera för och emot olika juridiska lösningar på de problem som identifierats och klargjorts,
  • reflektera kring aktiebolagsrättsliga problem ur såväl aktieägarens, borgenärens som övriga intressenters perspektiv,
  • självständigt förhålla sig till de olika aspekter som framträder när aktiebolagsrättsliga problem diskuteras.

Kursinnehåll

Kursen behandlar teman rörande bolagets organisation och bolagsorganens representation, finansieringsformer, borgenärsskydd samt aktieägarskydd, med särskild fokus på minoritetsskyddet. Under kursen behandlas lagstiftningsarbete rörande aktiebolag i Sverige och inom EU. Vidare behandlas aktiebolagsrättslig reglering ur ett komparativt perspektiv samt i en samhällelig kontext, med inriktning på företagens sociala ansvarstagande.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen är organiserad som en seminarieserie med introducerande föreläsningar. Den studerande förväntas i hög grad bedriva självstudier på grundval av det kursmaterial som tillställts densamme inför seminarierna. Under dessa seminarier avses de genom självstudierna förvärvade kunskaperna bli befästa samt utvecklade och fördjupade via genomgångar och diskussioner.

Examination

Examinationen sker dels genom aktivt deltagande i seminarierna, dels genom skriftliga inlämningar under kursens gång. Avslutningsvis skall studenten enskilt författa en uppsats i ett aktiebolagsrättsligt ämne.
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se