Skiljeförfarande och förhandling, 7.5 hp (747A23)

Arbitration and Negotiation, 7.5 credits

Huvudområde

Affärsrätt

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anders Heiborn

Kursansvarig

Anders Heiborn

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MAJ Masterprogram i affärsjuridik 2 (VT 2018) v201809-201813 Svenska Linköping v
F7MAE Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning 2 (VT 2018) v201809-201813 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik
  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet, att de särskilda förkunskapskraven avseende engelska, samhällskunskap och svenska språket, som gäller för det affärsjuridiska programmet, är uppfyllda, samt att följande kurser/kursmoment (eller motsvarande) är genomgångna: affärsrätt, rättsteori och rättsteknik, offentlig rätt med EG/EU-rätt, avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt samt ytterligare kurser/kursmoment om minst 25 poäng inom ämnet affärsrätt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för tvistelösning utanför de reguljära domstolarna, såväl nationella som internationella affärsförhållanden

Kursinnehåll

Kursen inleds med självstudier avseende olika förhandlingstekniker och –metoder, vilka den studerande får tillfälle att tillämpa i olika rollspel. Den studerande ska genomföra skriftliga beskrivningar av de olika rollspelens scenarios och utfall, vari en självvärdering av den egna insatsen och tillvägagångssätt ska ingå. Kursens andra del består av föreläsningar vad gäller skiljemannarätten liksom att den studerande ges tillfälle att förbereda och genomföra tvisteförhandling i skiljenämnd.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och rollspel/skiljedomsspel. Seminarierna ställer höga krav på den studerandes aktivitet. Den studerande förväntas till stor del bedriva självstudier liksom arbeta i grupp. Detta ska befästa, utveckla och fördjupa den studerandes förvärvade kunskap.

Examination

Examination sker dels genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, dels genom inlämningsuppgifter. De sistnämnda kan komma att genomföras såväl individuellt som i grupp. Kursen avslutas med en individuell skriftlig tentamen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se