EU:s inre marknad, 7.5 hp (747A30)

EU Law - the Internal Market, 7.5 credits

Huvudområde

Affärsrätt

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Maria Nelson

Kursansvarig

Maria Nelson

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MAJ Masterprogram i affärsjuridik 1 (HT 2017) v201744-201748 Engelska Linköping v
F7MAE Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning 1 (HT 2017) v201744-201748 Engelska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masterprogram i affärsjuridik
  • Masterprogram i affärsjuridik med Europainriktning

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, behörighet som gäller som för Affärsjuridiska programmet alternativt Affärsjuridiska programmet med Europainriktning. Därutöver skall den studerande ha genomgått följande kurser (eller motsvarande); Affärsrätt, Rättsteori och rättsteknik, Offentlig rätt med EU/EG-rätt och Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt samt genomfört Kandidatuppsats, 15 hp, med godkänt resultat.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna

  • uppvisa fördjupad kunskap i EU-domstolens praxis
  • på ett kvalificerat sätt såväl muntligen som skriftligen kunna analysera juridiken på den inre marknadens område
  • uppvisa djup kunskap i den primär- och sekundärrätt som är central för kursen
  • kunna identifiera situationer som aktualiserar tillämpning av EU-rätt och föreslå  adekvata lösningar

Kursinnehåll

Kursen förutsätter att studenten redan har erhållit grundläggande kännedom i EU-rätt.  Kursen fokuserar på de fyra friheterna men även konkurrensrätt studeras. Djupgående analyser görs av EU-domstolens praxis, varvid kursen till en början fokuserar på utvecklingen av EU-rättens effekter på intern rätt. 

Undervisnings- och arbetsformer

Kursens grundpelare är självstudier och interaktiva seminarier. Studenten måste vara mycket aktiv och väl förberedd på seminarierna. På seminarierna kommer omfattande seminarieförberedelser som t.ex. rättsfallsstudier befästas.  Alla seminarier och föreläsningar är obligatoriska. 

Examination

Gruppuppgifter/individuella uppgifter som förberetts inför seminarierna, interaktivt deltagande, uppsats och muntlig presentation. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se