Handelsrätt, 10 hp (747G84)

Commercial and Trade Law, 10 credits

Huvudområde

Affärsrätt

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ingrid Thörn Berggren

Kursansvarig

Ingrid Thörn Berggren

Studierektor eller motsvarande

Christina Nordin
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 1 (HT 2019) v201951-202007 Svenska Linköping o
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 1 (HT 2019) v201951-202007 Svenska Linköping o
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 1 (HT 2019) v201951-202007 Svenska Linköping o
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska 1 (HT 2019) v201951-202007 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Affärsrätt

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att samhällskunskap, matematik och språk som gäller för internationella civilekonomprogrammet är uppfyllda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa översiktlig kunskap om och förståelse av den svenska nationella rättens struktur och systematik
  • visa översiktlig kunskap om och förståelse av EU-rättens uppbyggnad och påverkan på den svenska rätten
  • visa grundläggande kunskap om och förståelse vad gäller centrala juridiska begrepp inom civilrätten, främst avseende förmögenhetsrätten
  • uppvisa grundläggande färdighet i lagtolkning och rättsfallsanalys
  • identifiera och lösa mindre komplicerade men frekvent förekommande civilrättsliga och framförallt förmögenhetsrättsliga frågeställningar
  • analysera och kritiskt reflektera över juridiska ställningstaganden vad gäller tillämpning av relevanta regler avseende handelsrätt.

Kursinnehåll

Kursen innehåller,förutom rättens uppbyggnad, de olika rättskällorna och hur rättsregler skapas och tillämpas, ett grundläggande studium i svensk civilrätt inom rättsområdena; avtalsrätt, köprätt, kredit-och fordringsrätt, exekutionsrätt, skadeståndsrätt, immaterialrätt samt associationsrätt. Vidare en allmän överblick över EU-rättens grunder och den gemensamma marknaden och dessa reglers påverkan på den svenska rätten.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Examination sker dels genom deltagande i obligatoriska seminarier, dels genom en skriftlig och enskild tentamen. Inlämningsuppgifter i grupp kan förekomma. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Böcker

Litteraturlistan är preliminär tills 2 veckor innan kursstart

Övrigt material utdelas/skickas/läggs ut på Lisam under kursens gång

Referenslitteratur finns i dokumentet under fliken Övriga dokument

DEL1 Seminarie 1 U, G 0.5 hp
DEL2 Seminarie 2 U, G 0.5 hp
DEL3 Seminarie 3 U, G 0.5 hp
EXAM Tentamen U, G, VG 8.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se