Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi, 45 hp (748A04)

Psychotherapy Supervision, 45 credits

Kursbeskrivning

Utbildningen syftar till att den studerande ska förvärva sådana kunskaper och färdigheter som erfordras för att kunna utöva kvalificerad psykoterapi-handledning och fungera som lärare i psykoterapiutbildningar på grund- och specialistnivå. Utbildningen omfattar såväl handledningsteori, färdighetsträningsmoment samt eget handlett handledningsarbete. Studenten ansvara själva för att ordna lämpligt psykoterapihandledningsärende. Undervisningen är upplagd enligt principer för PBL (Problembaserat Lärande). Utbildningen inriktar sig mot handledning inom Kognitiv-beteendeterapi eller Psykodynamiskt terapi.

Undervisningen är schemalagd varannan fredag.

Dessa tre grupper kommer sökande att placeras och antas utifrån:

 1. I första hand sökande med, vid ansökningstillfället, pågående psykoterapeutiskt arbete om minst 50% med inriktning mot PDT eller KBT.
 2. I andra hand sökande med vid ansökningstillfället, pågående psykoterapeutiskt arbete med mindre än 50% med inriktning mot PDT eller KBT.
 3. I mån av plats, övriga behöriga sökande utan pågående psykoterapeutisk verksamhet.

Huvudområde

Psykologi

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Maria Jannert

Kursansvarig

Maria Jannert

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2021 v202104-202223 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Psykologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

 • Psykoterapeututbildning och Socialstyrelsens legitimation.
 • Minst 2 års arbetslivserfarenhet på halvtid som psykoterapeut efter legitimationen. Yrkeserfarenheten ska styrkas med intyg från arbetsgivaren.
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på ett teoretiskt och praktiskt initierat sätt kunna:

 • visa klinisk kompetens som professionell psykoterapihandledare, vilket inbegriper fördjupad kunskap om tillgångar, begränsningar samt personlig stil som grund för fortsatt professionellt handledande arbete
 • tillämpa kunskaper om psykoterapihandledning inom såväl verksamheter som i utbildningssammanhang
 • genomföra teoretiskt och empiriskt grundade bedömningar rörande psykoterapistuderande och psykoterapiutövare
 • redogöra för och kritiskt granska klinisk handledning inom olika psykoterapeutiska behandlingsinriktningar
 • vidareutveckla en avancerad kompetens i utövandet av kliniska handledningsinsatser inom vald skolinriktning,
 • praktiskt tillämpa etiska principer och gällande lagstiftning och förordningar som reglerar psykoterapeuters och handledares insatser inom det kliniska arbetsområdet
 • undervisa i psykoterapi

Kursinnehåll

Kursen avser att ge en avancerad breddning och kompetens i klinisk psykoterapihandledning där den studerande efter avklarad utbildning självständigt ska kunna fungera som psykoterapihandledare inom såväl klinisk psykoterapiverksamhet som utbildningsverksamhet. I kursen behandlas hur kunskaper om handledningsteori, psykoterapiforskning, handledningsforskning och klinisk konsultation används och gestaltas i den egna genomförda handledningen i såväl klinisk verksamhet som i utbildningssammanhang. Vidare behandlas den egna professionella utvecklingen som psykoterapihandledare samt för området viktiga etik- och sekretessfrågor.

I kursen får den egna erfarenheten av verksamhet som handledare inom det psykoterapeutiska området central betydelse då detta utgör den grund för vilken teoretisk kunskap speglas mot och tillämpas på.

Särskilt fokuseras :

 • praktisk tillämpning av teorier och modeller för psykoterapihandledning och psykoterapiundervisning i den egna kliniska praktiken
 • handledningsrelationen mellan psykoterapihandledare och kliniskt verksam psykolog/psykoterapeut med bakgrund i såväl teori som i empirisk forskning, och särskild uppmärksamhet ägnas åt frågor rörande gruppen som handledningskontext
 • handledning på psykoterapeutiskt arbete med problem av svårare natur. Särskilt fokus kommer att läggas på reflektioner kring handledarens egen betydelse för handledningsprocessen och dess utfall samt olika handledarstilars konsekvenser för de handledda.
 • kunskaper om såväl skolövergripande som skolspecifika synsätt på psykoterapihandledning och psykoterapiundervisning och dess konsekvenser för det praktiska genomförandet av handledning,
 • utveckling till en självständig kvalificerad kompetens som klinisk psykoterapihandledare,
 • betydelsen av kunskaper från psykoterapi- och handledningsforskning samt evidensbaserad psykoterapeutisk behandling i handledningssituationen.

Undervisnings- och arbetsformer

Klinisk handledning i eget utfört handledningsarbete sker löpande under hela kursen. Stor del av undervisningen sker i mindre handledningsgrupper vilka leds av erfaren person med tidigare genomgången handledarutbildning. Utöver arbetet i handledningsgrupper sker undervisning i form av övningar, seminarier samt föreläsningar Utöver schemalagd undervisningstid förutsätts den studerande arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp. I utbildningen ingår även att kursdeltagarna själva ska leda seminarier samt genomföra föreläsningar för varandra eller för andra kursgrupper. Mer detaljerad information om arbetsformer finns i separat kursdokument.

Examination

Kursen examineras genom 

 • individuella skriftliga tentamina, betygsskala: UV
 • aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UG
 • muntlig redovisning, betygsskala: UG 
 • handledning i handledning, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga ingående moment. För Väl godkänt krävs Väl godkänt på två av tre individuella skriftliga tentamen, 65 % av de poäng som kan ge Väl godkänt.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
T3HA Handledning i handledning, termin 3 U, G 5 hp
T3EX Examination, termin 3 U, G, VG 8 hp
T3PP Praktisk pedagogisk examination, termin 3 U, G 1 hp
T3BG Basgrupp, termin 3 U, G 1 hp
T2HA Handledning i handledning, termin 2 U, G 5 hp
T2EX Examination, termin 2 U, G, VG 8 hp
T2PP Praktisk pedagogisk examination, termin 2 U, G 2 hp
T1HA Handledning i handledning, termin 1 U, G 5 hp
T1EX Examination, termin 1 U, G, VG 8 hp
T1BG Basgrupp, termin 1 U, G 2 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se