Kristendomens historia, magisteruppsats, 15 hp (790A65)

History of Christianity, Master's Thesis (One Year Masters Degree), 15 credits

Kursbeskrivning

I denna kurs får du möjlighet att under tio veckor fördjupa dig inom ett ämne  som särskilt intresserar dig genom att skriva ett vetenskapligt  fördjupningsarbete, en magisteruppsats, främst inom det kyrkohistoriska fältet.  Det självständiga uppsatsförfattandet sker med stöd av handledning och  seminarier.

Huvudområde

Religionsvetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Kjell O Lejon

Kursansvarig

Kjell O Lejon

Studierektor eller motsvarande

Carl-Magnus Carlstein

Kontaktinformation

Birgitta Lönning, studievägledare

Kjell O Lejon, lärare

Kristina Hellman, administratör

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Blandad undervisningstid) VT 2020 v202004-202023 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Religionsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i religionsvetenskap eller motsvarande samt godkänt resultat på minst en kurs på avancerad nivå inom ämnesområdet Kristendomens historia om 15 hp eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- självständigt identifiera och formulera en problemställning inom ämnesområdet kristendomens historia och att självständigt behandla den i uppsatsform med hjälp av disciplinens teori- och metodtraditioner
- söka, tolka och kritiskt granska för problemställningen relevant material
- muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och argument som ligger till grund för dessa
- analysera, bedöma och diskutera annan uppsats eller likvärdigt arbete inom ämnesområdet.

Kursinnehåll

Utifrån disciplinens teori- och metodtraditioner behandlar den studerande självständigt en problemställning inom ämnesområdet kristendomens historia. Resultatet presenteras skriftligt och försvaras vid ett uppsatsseminarium.
I kursen ingår att analysera, bedöma och diskutera annan uppsats än den egna, alternativt annat likvärdigt arbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Det självständiga uppsatsarbetet stöds av en kursintroduktion, obligatoriska seminarier och handledning samt avslutande uppsatsseminarium. Studenten skall aktivt och konstruktivt förbereda sig inför handlednings- och seminarietillfällena.

Examination

Examination sker genom deltagande vid obligatoriska seminarier/handledningstillfällen och slutseminarium, men främst genom bedömning av den färdiga uppsatsen och opposition av andra studenters uppsatser. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
UPPS Uppsats U, G, VG 15 hp
RESP Respondentskap D 0 hp
OPPO Opponentskap D 0 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se