Cellens metabolism, signalering och biokemi, 6.0 hp (8BKG23)

Cell Metabolism, Signaling and Biochemistry, 6.0 credits

Huvudområde

Medicinsk biologi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Stefan Koch

Kursansvarig

Stefan Koch

Studierektor eller motsvarande

Jonas Wetterö

Huvudområde

Medicinsk biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Experimentell och industriell biomedicin

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Kemi 2, Matematik 4, Biologi 2
eller
Kemi B, Matematik D, Biologi B och Engelska B
(Områdesbehörighet A13/13, där undantag ges för Fysik 
2/B)
Undantag ges för svenska

Genomgången Medicinsk cellbiologi, 6 hp, eller motsvarande
Genomgången Biokemi och organisk kemi, 6 hp, eller motsvarande

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Redogöra för hormoner och andra extracellulära signalsubstansers verkningsmekanismer
 • Beskriva olika typer av receptormedierade signalmekanismer samt intracellulära signalvägar
 • Redogöra för cellens metabola reaktioner för att omsätta kolhydrater, lipider och proteiner
 • Förklara principer för hur endogena och exogena ämnen utsöndras från kroppen
 • Beskriva hur enzymstrukturen påverkar aktivitet och reaktionshastighet
 • Förklara enzymkinetiska parametrar och reaktionsmekanismerna för vissa viktiga enzymer i kroppen
 • Exemplifiera hur störd signalfunktion och metabolism kan ge upphov till sjukdom och relatera till behandlingsstrategier avseende receptorer och enzymer

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Beräkna viktiga enzymkinetiska parametrar och tolka innebörden i termer av enzymfunktion
 • Beräkna viktiga parametrar vid receptorkaraktärisering och tolka resultaten vid påverkan av agonister och antagonister
 • Använda grundläggande biokemiska analys- och separationstekniker
 • Tolka och presentera biokemiska resultat i skriftliga rapporter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • Kritiskt granska och värdera biomedicinsk litteratur inom cellmetabolism och signalering
 • På en grundläggande nivå bedöma de mest vanliga medicinska konsekvenserna av en störd metabolism och cellsignalering och tänkbara behandlingar mot enzymer och receptorer

Kursinnehåll

I kursen studeras kroppens biokemiska processer för att upprätthålla en funktionell
metabolism samt intra- och intercellulär signalförmedling. Det innefattar studier om näringsämnen, 
upptags- och utsöndringsprocesser och cellulär metabolism av lipider, kolhydrater och proteiner för 
att förstå hur kroppens behov av energi och nödvändiga metaboliter tillgodoses. Vidare studeras 
cellsignaleringsprocesser; mellan celler och organ, receptoraktivering samt intracellulära 
signalvägar, för grundläggande förståelse av hur kroppens organ styrs och fungerar. I kursen ingår 
också fortsatta studier om enzymers struktur och funktion med särskilt fokus på enzymkinetik och 
verkningsmekanismer. Vid laborationerna tränas biokemiska analys- och separationstekniker kopplade 
till teoriinnehåll. Under kursen kopplas kunskaper kring metabolism och cellsignalering till 
relaterade sjukdomar och behandlingsstrategier.

Kursen omfattar ämnesområdena cellbiologi och biokemi kopplat till endokrinologi, fysiologi, 
patologi och farmakologi.

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade
lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt 
och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna.
Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap 
och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter i kandidatprogrammet i 
Experimentell och industriell biomedicin arbetar i verklighetsanknutna och kursrelaterade 
biomedicinska frågeställningar för att tillämpa sin kunskap, utveckla det egna lärandet, bidra till 
medstudenters lärande och för att träna samarbete. Under hela utbildningen varvas teoretiska och 
praktiska moment. Dessa arbetsformer utvecklar studentens förmåga att tillämpa kunskap och 
professionella kompetens.

Arbetsformer i denna kurs är föreläsningar, basgrupper, seminarier, och färdighetsträning i form av 
laborationer.

Examination

Formerna för examination är individuell skriftlig salstentamen och individuell praktisk examination. Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Obligatoriska moment innefattar basgruppsarbete, laborationer, seminarier, rapporter och inlämningsuppgifter.

Resurskrävande examinationer, i denna kursplan individuell praktisk examination, är begränsade till 
fem gånger. Övriga examinationsformer får genomföras ett obegränsat antal gånger, av de studenter 
som inte uppnått godkänt resultat.

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att 
omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran 
rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

Betygsskala

Fyrgradig skala, LiU, U, 3, 4, 5

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av programutskottet för Experimentell och industriell biomedicin. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering 
som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig och vid behov till nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna 
kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Institution

Medicinska fakulteten
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
23CE Obligatoriska moment U, G 1.5 hp
23PE Praktisk examination U, G 1 hp
23WE Skriftlig examination U, 3, 4, 5 3.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Studieinformation, bilda@uf.liu.se