Kontaktsjuksköterska i cancervård, 7.5 hp (8FA192)

Contact Nurse in Cancer Care, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Målet för kursen är att den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper för att i alla faser av sjukdomen kunna möta omvårdnads-, rehabiliterings- och informationsbehov hos patienter med cancer och deras närstående.

Kursen kan komma att ställas in om för få förstahandssökande.

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Sussanne Börjeson

Kursansvarig

Karin Steel

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2021 v202105-202115 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Förkunskapskrav

  • Sjuksköterskeexamen, omfattande minst 120 hp eller motsvarande.
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande behörighet på grundnivå

Lärandemål

INLEDNING

Kursen bedrivs på avancerad nivå och är riktad till kliniskt verksamma sjuksköterskor. Kursen syftar till att den studerande ska tillägna sig fördjupade kunskaper för att, i alla faser av sjukdomen, kunna möta
omvårdnads-, rehabiliterings- och informationsbehov hos patienter med cancer och deras närstående.

LÄRANDEMÅL

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

– identifiera kontaktsjuksköterskans roll i teamet med patient, närstående och andra vårdgivare
– redogöra för olika faser och åtgärder i cancerrehabilitering

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

– förklara cancerprocessen för patienter och närstående
– utifrån patientens behov förmedla kontakt med ny kontaktsjuksköterska på annan enhet och med andra professioner
– utarbeta en rehabiliteringsplan i samråd med patienten och med beaktande av samhällets stödfunktioner

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

– värdera utveckling och forskning inom området
– etiskt värdera ställningstaganden och konsekvenser vid olika former av rådgivning och åtgärder för individen och dennes närstående
– analysera och reflektera över betydelsen och värdet av att patienten är delaktig i sin behandling och vård

Kursinnehåll

– Kontaktsjuksköterskans roll och arbetsbeskrivning
– Kommunikation och det professionella samtalet
– Vårdplan och teamarbete
– Cancerrehabilitering och socialt stöd
– Närståendestöd ur vuxen- och barnperspektiv
– Palliativ vård
– Etiskt förhållningssätt
– Evidensbaserad vård och ett vetenskapligt förhållningssätt

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Hälsouniversitetet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Arbetsformer och integrationsmoment stimulerar och stödjer studentens utveckling till professionell och interprofessionell kompetens samt förbereder studenten för samarbete i kommande yrkesliv.
I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbete i basgrupp, föreläsningar, studieuppgifter och seminarier.

Examination

Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga ingående moment. Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen.
Obligatoriska moment är: basgrupp, studieuppgifter och seminarier. Examination sker muntligen i seminarier och skriftligen genom fördjupningsuppgift.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Resurslista fastställs senast två månader före kursstart av institutionsstyrelsen. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna och prefekt/proprefekt. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion. Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället. Undervisningsspråket är svenska.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
EXAM Examination U, G 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se