Allmän förberedande kurs del I, 21 hp (8KULA1)

General Preparatory Course, part I, 21 credits

Huvudområde

Medicin

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Anders Kalén

Kursansvarig

Ebo de Muinck

Studierektor eller motsvarande

Ingrid Rystedt
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MKULA Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 1 (HT 2021) v202135-202148 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Medicin

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Särskild information

Kursen bedrivs på avancerad nivå och är den första kursen i programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs

1. Läkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz
2. Av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare (nya 
kunskapsprovet eller TULE) eller kompletterande utbildning.
3. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, 
Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om den vetenskapliga grunden inom ämnesområdena allmän internmedicin och allmän kirurgi och kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet samt sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa såväl bred som fördjupad kunskap inom ämnesområdena allmän internmedicin och allmän kirurgi
 • visa förståelse för förhållanden i samhället som påverkar hälsan för olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män

Färdighet och förmåga

 • visa fördjupad förmåga att självständigt diagnostisera de vanligaste sjukdomstillstånden hos patienter och i samverkan med patienten behandla dessa inom ämnesområdena allmän internmedicin och allmän kirurgi,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap samt analysera och bedöma komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper såväl inom hälso- och sjukvården som inom vård och omsorg,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt dokumentera dessa

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till helhetssyn på patienten utifrån ett vetenskapligt och humanistiskt synsätt med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett etiskt och professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Kursinnehåll

Studentens medicinska kunskap kompletteras med ny kunskap, allt utifrån tidigare erfarenhet och nuvarande behov. För att uppnå detta mål tränas studenten att tillvarata egen tidigare kunskap, integrera denna med ny kunskap, samt tillägna sig färdighet i att identifiera sina kunskapsbehov som bas för fortsatta självstudier och andra sätt att vidareutbilda sig. De studerande skall också utveckla sina färdigheter i kommunikation och informationssökning.

Innehållet i kursen är fokuserat på allmän klinisk metodik, allmän internmedicin och allmän kirurgi.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen innehåller åtta veckor med praktisk klinisk utbildning och sex veckor med teoretisk utbildning. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker enskilt och med klinisk handledare inom sjukvården.
Inom Hälsouniversitetet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.

Övriga undervisnings- och arbetsformer i denna kurs är arbete i basgrupp, gruppövningar, föreläsningar och självstudier samt klinisk färdighetsträning.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt utvärdering av klinisk färdighet och förmåga.

Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. De obligatoriska momenten är: basgruppsarbete, gruppövningar, klinisk färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning.

Omfattning av omtentamen
Tidpunkt för omtentamen ska anges i början av varje termin. För omtentamen gäller att omfattningen ska vara densamma som vid ordinarie examination. Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning.

Den skriftliga tentamen är begränsad till fem gånger. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får student göra detta moment ytterligare endast en gång.

Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Anmälan till tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination ska gå till.

Betygsskala

Tvågradig skala, äldre version, U, G

Kurslitteratur

Obligatorisk kurslitteratur finns ej. Lista över rekommenderad kurslitteratur presenteras vid kursstart.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället. Undervisningsspråket är svenska.

Praktisk klinisk tjänstgöring under kursen sker på flera sjukvårdsinrättningar i Östergötland, vilket kan medföra kostnader för pendlingsresor.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
PTU1 Sammanvägd praktisk och teoretisk utvärdering U, G 21 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se