Speciell förberedande kurs, 25.5 hp (8KULA4)

Special Preparatory Course, 25.5 credits

Huvudområde

Medicin

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sören Berg

Kursansvarig

Sören Berg

Studierektor eller motsvarande

Ingrid Rystedt
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MKULA Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 2 (VT 2021) v202102-202123 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Medicin

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Särskild information

Kursen utgör den fjärde kursen i programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkända obligatoriska moment på kursen ”Allmän förberedande kurs del 2”.

Lärandemål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse

 • visa fördjupad kunskap om den vetenskapliga grunden inom olika ämnesområden definierade utifrån studentens individuella behov (såsom exempelvis barnmedicin, gynekologi, internmedicin, kirurgi eller psykiatri), kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
 • visa såväl bred som fördjupad kunskap inom olika ämnesområden definierade utifrån studentens individuella behov (såsom barnmedicin, gynekologi, internmedicin, kirurgi och psykiatri), och förståelse för förhållanden i samhället som påverkar hälsan för olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män,
 • visa kunskap om ekonomi och organisation som är av betydelse för hälso- och sjukvården, och
 • visa kunskap om relevanta författningar

Färdighet och förmåga

 • visa fördjupad förmåga att självständigt diagnostisera de vanligaste sjukdomstillstånden hos patienter och i samverkan med patienten behandla dessa,
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap samt analysera och bedöma komplexa företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper såväl inom hälso- och sjukvården som inom vård och omsorg,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för åtgärder och behandlingsresultat med berörda parter samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa,
 • visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar inom det medicinska området med olika grupper samt att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till helhetssyn på patienten utifrån ett vetenskapligt och humanistiskt synsätt med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
 • visa förmåga till ett etiskt och professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens

Kursinnehåll

Innehållet i kursen är utformat delvis utifrån den enskilde individens behov av fördjupning och berör olika ämnesområden såsom barnmedicin, gynekologi, internmedicin, kirurgi och psykiatri. Vidare ingår allmän klinisk metodik, samtalskonst och speciell undersökningsteknik i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen omfattar åtta veckor verksamhetsförlagd utbildning och nio veckor teoriutbildning. Den verksamhetsförlagda kliniskt praktiska utbildningen sker enskilt och med klinisk handledare inom sjukvården.

Inom Hälsouniversitetet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.

Övriga undervisnings- och arbetsformer i denna kurs är förutom basgruppsarbete, föreläsningar, temadagar, handledd videoassisterad samtalsträning, egen presentation och eget skriftligt fördjupningsarbete.

Examination

I slutet av kursen genomförs en examination som innehåller en skriftlig och en klinisk praktisk del – den senare innebär undersökning av patienter vid två utvärderingstillfällen. Den skriftliga delen är gemensam för två av kursorterna i Sverige (Linköpings universitet och Karolinska institutet), och resultaten bedöms gemensamt.

Den skriftliga tentamen är begränsad till fem tillfällen, den praktiska tentamen är begränsad till två tillfällen.

Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får student göra detta moment ytterligare endast en gång.

Godkänt resultat på kursen med godkänd skriftlig och praktisk examination ger underlag för att ansöka hos Socialstyrelsen om omprövning av beslut för att kunna påbörja AT-tjänstgöring eller läkarvikariat.

Omfattning av omtentamen
Tidpunkt för omtentamen ska anges i början av varje termin. För omtentamen gäller att omfattningen ska vara densamma som vid ordinarie examination. Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning.

Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination ska gå till.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Obligatorisk kurslitteratur finns ej. Lista över rekommenderad kurslitteratur presenteras vid kursstart för ”Allmän förberedande kurs del I”.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Undervisningsspråket är svenska.

Praktisk klinisk tjänstgöring under kursen sker på flera sjukvårdsinrättningar i Östergötland, vilket kan medföra kostnader för pendlingsresor.

Institution

Institutionen för hälsa, medicin och vård
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
TRUT Teoretisk utvärdering U, G 13.5 hp
PRUT Praktisk utvärdering U, G 12 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se