Omvårdnad vid komplexa situationer I, 22.5 hp (8SKG56)

Nursing in Complex Situations I, 22.5 credits

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Rikard Wärdig, Johan Söderquist, Carina Wennerholm

Kursansvarig

Carina Wennerholm, Sofia Nilsson

Studierektor eller motsvarande

Helén Marklund
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
MGSK3 Sjuksköterskeprogrammet 5 (VT 2021) v202104-202123 Svenska Norrköping o
MGSK3 Sjuksköterskeprogrammet 5 (VT 2021) v202104-202123 Svenska Linköping o
MGSK3 Sjuksköterskeprogrammet 5 (HT 2021) Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Omvårdnadsvetenskap

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

 • Sjuksköterskeprogrammet

Särskild information

Detta är den sjätte kursen i sjuksköterskeprogrammet och ingår i termin fem. I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning som kan vara förlagd till annan ort än studieorten vilket kan innebära resekostnader för studenten.

Förkunskapskrav

 • Godkänd kurs Omvårdnad vid ohälsa I, 30 hp (termin 3)
 • Godkänt basgruppsarbete, läkemedelsberäkning samt verksamhetsförlagd utbildning från kursen Omvårdnad vid ohälsa II, 30 hp (termin 4)

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • motivera omvårdnadskunskap utifrån etiologi, patofysiologi, symtom, diagnostik och behandling vid komplexa tillstånd med beaktande av personcentrerad vård,
 • klargöra hur komplexa sjukdomstillstånd påverkar människors hälsa och behov,
 • identifiera och klargöra akuta och långvariga tillstånd vid psykisk ohälsa,
 • argumentera för sjuksköterskeprofessionens och vårdteamets ansvar i vård och hälsoarbete,   
 • sammanställa kunskaper som rör teorier om ledarskap och organisation.

 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • ta ställning till patientens egenvårdsförmåga och behov, prioritera och genomföra kompenserande omvårdnadsåtgärder,
 • ta ställning till val av hälsofrämjande och preventiva insatser vid komplexa tillstånd,
 • argumentera för relevanta omvårdnadsbegrepp vid möte med patient och brukare,
 • hantera läkemedel och bedöma risker med polyfarmaci och biverkningar med fokus på den äldre människan och människor med psykisk ohälsa,
 • designa och använda omvårdnadspedagogiska strategier och metoder i undervisning och information,
 • hantera komplexa  situationer och frågeställningar inom hälso- och sjukvården utifrån ett mångfaldsperspektiv
 • planera, leda och samordna arbetet i vårdteamet,
 • självständigt och konstruktivt tillämpa teamarbete i syfte att utveckla den kommande professionsutövningen,
 • kritiskt granska och bedöma vetenskaplig litteratur samt tillämpa kunskapen empiriskt.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • värdera och reflektera över den egna förmågan att hålla ett vårdande samtal samt skapa en vårdande relation med patienter och närstående vid vård i komplexa situationer,
 • tillämpa ett etiskt förhållningssätt med beaktande av vård på lika villkor,
 • värdera kunskap och beprövad erfarenhet i omvårdnadsarbetet .

Kursinnehåll

I kursen ingår följande ämnesområden: Medicinsk vetenskap 12,5 hp och Omvårdnadsvetenskap 10 hp.

 

Patofysiologi, evidensbaserad vård och behandling, inklusive farmakologi, kliniska undersökningar samt generell och specifik omvårdnad vid komplexa situationer som

 • konfusion och demenssjukdomar
 • cerebrovaskulära sjukdomar (t.ex. stroke)
 • psykiska syndrom och störningar (psykisk ohälsa)
 • neurodegenerativa sjukdomar
 • sår, malnutrition och rehabilitering vid komplexa situationer

 

Begrepp, teorier och modeller i omvårdnadsvetenskap t.ex. Orems egenvårdsteori 

 

Säker vård

 • lagar och författningar som reglerar läkemedelshantering inklusive rapportering av biverkningar och avvikelser
 • läkemedelsinteraktioner och biverkningar vid polyfarmaci

 

Ledarskap och organisation

 • sjuksköterskans professionella och etiska förhållningssätt till patienter, närstående och andra yrkesgrupper i vårdteamet
 • teoretiska grunder för ledarskap och organisation
 • kommunikations- och samtalsmetodik inklusive konflikthantering
 • vårdplanering och aktuella kvalitetsregister inom vården
 • lagar och författningar som reglerar olika vårdformer

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Medicinska fakultetens utbildningar samverkar under utbildningstiden i återkommande interprofessionella moment.  Interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Denna arbetsform stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell kompetens, samt förbereder studenten för interprofessionellt lagarbete och samverkan i den kommande yrkesutövningen.

 

I denna kurs bedrivs undervisningen i form av basgrupp, seminarier, föreläsningar, färdighetsträning samt verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Kursen examineras med individuell skriftlig salsexamination, studieuppgift, seminarium och klinisk examination.

 

Därutöver krävs aktivt deltagande i obligatoriska moment för godkänt på kursen. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med arbete, inspel och/ eller egna reflektioner med relevans för uppgiften. Formativ bedömning sker kontinuerligt inom de obligatoriska momenten. Dessa är basgruppsarbete, seminarier, projektarbete och verksamhetsförlagd utbildning.

 

Examinationerna får genomföras obegränsat antal gånger, av de studenter som inte uppnått godkänt resultat. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får student göra detta moment ytterligare endast en gång

 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

 

Anmälan till examination/tentamen

Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

 

Omexamination

Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

 

Detta gäller även bedömning av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Tidpunkt bestäms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare, handledare och/eller VFU-plats finns att tillgå. 

 

Examination för studenter med funktionsnedsättning

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

 

Byte av examinator

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

 

Avbrytande av VFU

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

 

Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av sjuksköterskeprogrammets programutskott. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå om det rör generell utveckling och förbättring.

 

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.

 

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Institution

Medicinska fakulteten
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
5BAS Basgrupp U, G 5 hp
5ISS Individuell examination U, G 7 hp
5LOK Examination Ledarskap och Kommunikation U, G 3 hp
5VFU Verksamhetsförlagd utbildning U, G 7.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se