Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT), 7,5 hp, 7.5 hp (8UA025)

Trauma-focused cognitive behavioral therapy (TF-CBT), 7.5 credits, 7.5 credits

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) VT 2019 v201904-201947 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Särskild information

Deltagarna förutsätts arbeta på enhet som har rätt att bedriva hälso- och sjukvård och under utbildningen arbeta med behandling av barn och ungdomar med symptom på PTSD.

Förkunskapskrav

• Psykologexamen eller motsvarande examen, om minst 120 hp, med tillägg av grundläggande utbildning i psykoterapeutiskt arbete (Steg 1)
• Minst ett års erfarenhet av behandlingsarbete med barn och familjer på minst 50 %

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- Redogöra för TF-KBT-modellens olika komponenter och hur de olika behandlingskomponenterna används
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- Bedöma symtom på PTSD hos barn och ungdomar
- Sammanställa en individualiserad behandlingsplan för patienten och samt i en dialog med barnet och vårdnadshavare kunna förklara och planera behandlingen
- Avgöra om behandling med TF-KBT är motiverad
- Självständigt bedriva TF-KBT-behandling
- Värdera behandlingsutfall och utifrån dessa föreslå eventuella åtgärder
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- Reflektera över de tre parallella behandlingsprocesserna (barn, vårdnadshavare och familj) i en TF-KBT-behandling samt integrera dessa i terapiprocessen

 

Kursinnehåll

TF-KBT:
- Genomgång och kunskap om de olika delarna i TF-KBT
- Praktisk kunskap i att använda modellen i behandling av barn och vårdnadshavare.
Grundläggande kunskap om misshandel av barn:
- Förekomst av våld, sexuella övergrepp och annan utsatthet samt andra potentiellt traumatiserande händelser.
Grundläggande psykotraumatologi:
- Risker för psykisk ohälsa vid exponering för olika potentiellt traumatiserande händelser
- Förekomst av posttraumatiskt stressyndrom och komplext posttraumatiskt stressyndrom i ett befolkningsperspektiv
- Riskfaktorer och motståndskraftfaktorer
- Neurobiologi och belastningseffekter på den växande hjärnan i samband med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)
- Aktuell forskning
- Normerade bedömningsinstrument, diagnostik och skapande av möjlig behandlingsstruktur

Undervisnings- och arbetsformer

Inom Medicinska fakulteten utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för sitt lärande genom ett aktivt och bearbetande förhållningssätt till lärandeuppgifterna. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt.
Undervisnings- och arbetsformer i denna kurs är föreläsningar och seminarier samt handledning.

Examination

Examinationen utgörs av skriftlig individuell inlämningsuppgift. Obligatorisk närvaro vid föreläsningar och aktivt deltagande vid seminarier och handledning krävs för godkänd kurs.
Datum för omexamination meddelas normalt senast vid det ordinarie provtillfället, härvid gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Byte av examinator
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har efter begäran rätt att få annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.
Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Kurslitteratur

Litteraturlista fastställs senast två månader före kursstart av kursledning och examinator. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.

Övrig information

Kursen bedrivs på sådant sätt att kunskaper om kön, könsidentitet/uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder uppmärksammas, synliggörs och kommuniceras i utbildningen.
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom/ i anslutning till de två terminer som följer, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Institution

Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se