Uppsatsarbete i trä- och metallslöjd (76-90hp), 15 hp (919G21)

Thesis in Wood and Metal Craft, 15 credits

Kursbeskrivning

Ämnesutbildningen i slöjd riktar sig i första hand till dig som vill arbeta som trä- och metallslöjdlärare i grundskolan. Kurserna motsvarar de ämnesstudier i slöjd som ingår i ämneslärarexamen: Trä- och metallslöjd - ämnesdidaktisk fördjupning 7,5hp, Trä- och metallslöjd - ämnesspecifik fördjupning 7,5hp, Uppsatsarbete i trä och metallslöjd 15hp.
Utbildningen genomförs med tre digitala träffar. Varje träff är 1-2 dagar. 

Planerade kursträffar till våren 2022:
vecka 06 fredag
vecka 14 torsdag-fredag
vecka 22 fredag
Kortare digitalt upprop planerat till vecka 04 eller 05.

När du slutfört 90hp i Trä- och metallslöjd, inklusive ett uppsatsarbete om 15hp, uppfyller du ämnesutbildningskraven för att söka till vår Kompletterande Pedagogiska Utbildning vid Linköpings universitet.
 

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående och programkurs

Examinator

Ingrid Bergqvist

Kursansvarig

Ingrid Bergqvist

Studierektor eller motsvarande

Anders Narbrink

Kontaktinformation

Carina Skoog, administratör

Ingrid Begqvist, kursansvarig lärare

Jennie Wallin, studievägledare

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2020 v202034-202103 Svenska Linköping
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2020) v202034-202103 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2020) v202034-202103 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2020) v202034-202103 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2020) v202034-202103 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2020) v202034-202103 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2020) v202034-202103 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2020) v202034-202103 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2020) v202034-202103 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

  • Kurser i Trä- och metallslöjd 60hp  varav 45hp godkända

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

- planera och genomföra ett vetenskapligt arbete i trä- och metallslöjd med ämnesdidaktisk inriktning,
- använda relevant forskning som grund för formulering av en yrkesrelevant frågeställning inom trä- och metallslöjd,
- välja relevanta metoder för insamling och analys av data, samt argumentera för val och avgränsningar,
- visa medvetenhet om och använda etablerade forskningsetiska principer,
- tillämpa ett analytiskt förhållningssätt i uppsatsarbetet,
- presentera och försvara ett självständigt genomfört vetenskapligt arbete,
- kritiskt granska och diskutera ett vetenskapligt arbete.

Kursinnehåll

Kursen utgör en delkurs inom fördjupning 61 till 90hp i trä- och metallslöjd. I kursen vägleds den studerande successivt i den vetenskapliga kunskapsprocessens olika delar. Den studerande genomför ett vetenskapligt arbete med yrkesrelevant ämnesinriktning för lärare i trä- och metallslöjd. Arbetet kan vara en empirisk undersökning, en litteratur- eller dokumentstudie eller ett utvecklingsarbete. I kursen ingår också att läsa och granska andra studenters arbeten.

Undervisnings- och arbetsformer

Handledning (individuellt och i grupp), föreläsningar och seminarier samt enskilt arbete.

Examination

Kursen examineras genom framläggning och försvar av uppsats samt opposition av annan uppsats på grundläggande nivå.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och samhälle
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
OPPO Opponentskap U, G 1 hp
RESP Respondentskap U, G 1 hp
UPS1 Uppsats U, G, VG 13 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se