Idrott och hälsa: Boll och dans, 7.5 hp (923G14)

Physical Education: Ballgames and Dance, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Är du intresserad av fysisk aktivitet och hälsa? Vill du jobba som lärare i idrott och hälsa i grundskolan år 1-6? Då är det här en kurs för dig! I kursen varvas teori och praktik när vi jobbar med:

 • Lek och spel med bollen som redskap
 • Dans, rytm och rörelse till musik
 • Hälsopromotion
 • Rörelseanalyser
 • Styrdokument och planering
 • Ledarskap och metodik

Kursen är en av fyra fristående kurser i ämnet idrott och hälsa som tillsammans utgör 30hp. Kursen läses på kvartsfart och kan läsas under samma termin som Idrott och hälsa: Friluftsliv och säkerhet. Det passar bra att kombinera kursen med arbete eller andra studier då kursträffarna på campus är förlagda till veckoslut och övrigt studiearbete kan göras hemifrån.

Planerade kursträffar till hösten 2021:
Fredag v. 35 kl. 9.15 - 17.00
Fredag v. 38 kl. 9.15 - 17.00
Fredag v. 42 kl. 9.15 - 17.00
Lördag v. 45 kl. 9.15 - 17.00
Lördag v. 49 kl. 9.15 - 17.00

 

URVALSGRUPPER OCH PLATSFÖRDELNING

• Betygsgruppen (34 % av platserna) avseende urvalsgrupperna BI, BII och BF.

• Resultat från högskoleprov (33 % av platserna) – urvalsgruppen HP.

• Akademiska poäng i ämnesgruppen UV3 - Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen (33 % av platserna) - urvalsgruppen APÄMN. Sökande meritvärderas på antalet redovisade akademiska poäng (1–225) i ämnesgruppen UV3, godkända fram till och med sista anmälningsdag.

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående och programkurs

Examinator

Karin Bertills

Kursansvarig

Karin Bertills

Studierektor eller motsvarande

Örjan Dahlström

Kontaktinformation

Carina Skoog, administratör

Karin Bertills, kursansvarig lärare

Sofia Meinhold, studievägledare

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Veckoslut) HT 2022 v202234-202303 Svenska Linköping
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (HT 2022) v202234-202303 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • VAL II - Vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- praktiskt förevisa grundläggande färdigheter och övningar inom takt och rytm
- reflektera över didaktiska frågeställningar kopplat till boll- respektive dansundervisning
- förhålla sig till genusaspekter i relation till boll- och dansundervisning
- metodiskt utveckla, anpassa och leda boll- respektive dansövningar med inriktning mot grundskolan
- tillämpa aktuella styr- och måldokument inom området

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på rörelse, takt, rytm, didaktisk reflektion samt lek och spel med bollen som redskap. Studenten tränar den egna förmågan att förevisa, metodiskt utveckla, leda och analysera boll- och dansaktiviteter med utgångspunkt i grundskolans styrdokument. Kursen är en av fyra fristående kvällskurser i ämnet idrott och hälsa som tillsammans utgör 30hp.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, verkstäder, litteraturstudier och grupparbeten. Fortlöpande under kursens gång, under självstudietid, dokumenterar och reflekterar studenten över kursinnehållet i portfolioform.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga redovisningar.

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

 • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

 • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

 • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

 • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska.
 • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
 • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Litteraturlista kommer att finnas i studiehandledningen för aktuell termin.
POR2 Portfolio U, G 4.5 hp
PRE3 Praktisk analys boll U, G 1 hp
PLAN Planering och praktisk redovisning dans U, G 2 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se