Franska: verksamhetsförlagd utbildning (28-30 hp), 2.5 hp (92F1V7)

French: Teaching Practise (28-30 cr), 2.5 credits

Huvudområde

Franska

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

samt 

områdesbehörighet 6c

samt 

Franska 3

eller

Franska steg 3

samt

genomgångna kurser  Franska (1-27,5 hp), 27,5 hp

samt

godkända kurser Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: Verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp, Utbildningshistoria, skolans samhälleliga roll och värdegrund, 7.5 hp, samt momenten/kurserna i ämnesdidaktik, verksamhetsförlagd utbildning och vetenskapligt kunnande iingångsämnet (1-30 hp), eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- planera, genomföra och utvärdera enskilda undervisningsmoment inom grundskolans senare år i enlighet med gällande styrdokument tillsammans med handledaren
- diskutera med handledaren hur ämnesinnehållet kan hanteras i relation till elevernas olika förutsättningar inom grundskolans senare år
- reflektera över egna undervisningsinsatser samt utifrån självreflektion och konstruktiv kritik från andra dra relevanta slutsatser för den framtida yrkesrollen
- visa kommunikativ förmåga i olika typer av situationer

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i franska inom grundskolans senare år där olika tillämpade lärarförmågor övas. Den studerande tränar på att planera, organisera och genomföra enskilda undervisningsmoment i franska inom grundskolans senare år. Den studerande över även på att anpassa undervisningen till elevernas ålder och förutsättningar, samt reflekterar tillsammans med handledaren över den egna lärarrollen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av verksamhetsförlagd utbildning.

Examination

Examination sker genom uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor. Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor 1 hp (U-G)
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor 1,5 hp (U-G)

Kursen ges sista gången höstterminen 2018. Utöver de tre ordinarie examinationstillfällena inom kursens ram erbjuds ytterligare tre ordinarie examinationstillfällen (se studiehandledning).

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för kultur och kommunikation
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se