Samhällskunskap 2, 7.5 hp (92SH02)

Social Science: Didactics, 7.5 credits

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Per-Olof Hansson, Johan Wänström

Studierektor eller motsvarande

Lars Niklasson
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L17SA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap 3 (HT 2016) Svenska Linköping v
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 3 (HT 2016) Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången Samhällskunskap 1-30 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- diskutera massmedias innehåll och påverkan på opinionsbildning och demokratin.
- diskutera olika teorier och perspektiv i relation till demokratins förverkligande.
- diskutera centrala begrepp i samhällskunskapsämnet.
- redogöra för hur elevers lärande om EU-undervisning kan bedrivas
- diskutera elevers lärande och undervisning om globala frågor i skolan inklusive formella dokument som konventionen för mänskliga rättigheter.
- jämföra och analysera samhällskunskapsläromedel för årskurs 7-9 och gymnasieskolan.
- diskutera prov, formativ och summativ bedömning samt nationella prov inom årskurs 7-9 samt gymnasiet.

Kursinnehåll

Kursen tar upp massmedias roll i samhället och hur media påverkar opinionsbildiningen. Teorier och perspektiv på demokrati fördjupas och i relation till medias roll. Kursen lyfter fram globala perspektiv och i synnerhet formella dokument som Mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Vidare diskuteras elevers lärande om globala frågor i skolan. Centrala begrepp, förståelse av begrepp och bedömning av lärande är ytterligare inslag i kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom portföljredovisning samt muntlig och skriftlig redovisning.

PROVKODER:
MRE2 Muntlig redovisning: Ämnesdidaktik 1 hp, U-G
MRE3 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Ämnesdidaktik 1 hp, U-G
MRE4 Muntlig redovisning med skriftligt underlag: Statsvetenskap 2 hp, U-VG
POR1 Portfolio: Ämnesdidaktik 3,5 hp, U-VG
 

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kurslitteratur 2015 Arevik, S., & Hartzell, O. (2007). Att göra tänkandet synligt. En bok om begreppsbaserad undervisning. Stockholm: HLS. Giljam, M., & Hermansson, J. (red.) (2003). Demokratins mekanismer. Malmö: Liber. Jönsson, A., & Odenstad, C. (2014). Bedömning i SO. Malmö: Gleerups. Sjödén, B. (2014). Vad är ett bra digitalt läromedel? I Persson, A., & Johansson, R. (red). Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang – utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. (s. 79-94). Svanelid, G. (2014). De fem förmågorna i teori och praktik. Boken om The Big 5. Lund: Studentlitteratur. Artiklar tillkommer.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se