Biologi (38-45 hp), 7.5 hp (93BI31)

Biology (38-45 cr), 7.5 credits

Huvudområde

Biologi

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Kjell Carlsson

Kursansvarig

Kjell Carlsson

Studierektor eller motsvarande

Agneta Johansson

Huvudområde

Biologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Förkunskapskrav

Kursen förutsätter kurserna  Allmändidaktik, 5 hp, Utveckling och lärande, 7,5 hp, Utbildningsvetenskaplig kärna 2: verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp, Kunskapsbedömning och betyssättning, 7.5 hp, Biologi (1-15 hp), 15 hp, Biologi (16-30 hp), 15 hp, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande:
- använda bestämningslitteratur för att identifiera land- och
sötvattenlevande djur
- kunna namnge några vanliga land- och sötvattenlevande djur i närmiljön
- beskriva grundläggande ekologiska samspel
- förklara grundläggande ekologiska begrepp och teorier
- redogöra för syd- och mellansvenska naturtypers ekologi och historia
- visa grundläggande kunskaper om världens naturtyper (biom)
- praktiskt använda ekologisk metodik i fält och på laboratoriet
- visa förmåga till vetenskapligt tänkande, perspektivtagande och kritisk reflektion i förhållande till biologiämnet.

Kursinnehåll

Kursen omfattar formkännedom om djur i närmiljön, tillämpning av bestämningsmetodik samt övning i insamling och preparering av främst insekter med tonvikt på användning i skolan. Att redogöra för grundläggande ekologiska begrepp och teorier; populationers och samhällens struktur och dynamik, energi− och materialomsättning i ekosystem, svenska och globala naturtyper samt naturvårdsbiologi. Dessutom ingår att praktisera metoder för ekologiska studier i fält och på laboratoriet. Skolans undervisning kring ämnesområdet ekologi diskuteras med fokus på ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska frågeställningar.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av självstudier, föreläsningar, exkursioner, laborationer, seminarier

Examination

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Kurslitteratur

Ricklefs, R. E. 2007. The economy of nature. 6th ed. Freeman. + Kompendiematerial från institutionen

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för fysik, kemi och biologi

Kompletterande litteratur

Övrigt

Ricklefs, RE & Relyea R. 2014. Ecology – the economy of nature. 7th ed. Freeman.                      

ISBN-13: 978-1-4292-4995-9

Kompendiematerial från institutionen

MRE1 Muntlig redovisning med praktiskt genomförande, formkännedom U, G 1.5 hp
STN1 Skriftlig tentamen: salstentamen ekologi U, G, VG 3 hp
LAB1 Laboration: skriftlig och muntl redovisning, ekologi U, G 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se