Historia: verksamhetsförlagd utbildning (38--45 hp), 7.5 hp (93HIV3)

History: Teaching Practice (38-45 hp), 7.5 credits

Huvudområde

Historia

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 5 (HT 2017) v201739-201743 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Historia

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången Historia 1-30 hp med minst 21 hp godkända, eller motsvarande. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- värdera sina kunskaper i historia i relation till undervisning i gymnasieskolan
- välja och motivera ett historiskt stoff utifrån ungdomars förutsättningar och behov
- planera och organisera undervisning av ett större arbetsområde i historia utifrån didaktisk reflektion kring ämnesinnehåll och upplägg
- genomföra undervisning av ett större arbetsområde i historia utifrån didaktiska perspektiv inklusive jämlikhet och jämställdhet
- leda eleverna genom ett större arbetsområde i undervisningen
- dokumentera, bedöma och betygsätta elevernas kunskaper i historieämnet i gymnasieskolan
- återkoppla till eleverna angående deras kunskaper i historieämnet
- utvärdera sin undervisning inom ett större arbetsområde och dra konsekvenser av utvärderingen
- identifiera sitt eget behov av ytterligare kunskap och utifrån behovet planera kunskapsinhämtning
- verka i enlighet med skolans värdegrund
- interagera och kommunicera med olika elever, skolpersonal och vårdnadshavare
- visa självinsikt och lyhördhet för konstruktiv kritik
- använda IKT i undervisningen

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i historia i gymnasieskolan. Den studerande planerar, genomför och utvärderar ett arbetsområde i historia tillsammans med handledare, samt utvärderar och diskuterar bedömning av undervisningen tillsammans med handledare. Den studerande arbetar för att utveckla elevernas förmåga i enlighet med skolans styrdokument: att använda en historisk referensram, arbeta med källor, reflektera över historiebruk samt använda historiska begrepp. Under kursen övar den studerande upp självinsikt, empatisk förmåga och lyhördhet för konstruktiv kritik i den pedagogiska verksamheten. Den studerande undersöker fenomen som rör historieundervisning i praktik och teori relaterade till historieämnets syfte och centrala innehåll

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av verksamhetsförlagd utbildning och självstudier.

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor.

Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

PROVKODER

TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor
Applied Social Teaching Skills
Högskolepoäng: 4,0 hp

TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor
Applied Didactical Teaching Skills
Högskolepoäng: 3,5 hpStuderande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur
Ämnesdidaktik Hermansson Adler, Magnus, Historieundervisningens byggstenar:grundläggande pedagogik och ämnesdidaktik, 2. uppl., Liber, Stockholm, 2009 Liljegren, Bengt, Att undervisa i historia: tusen och ett sätt att inspirera sina elever, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se