Utbildningsvetenskaplig kärna 5, Sociala relationer och lärares ledarskap, 7.5 hp (93UK51)

Educational Sciences 5, Social Relations and Teachers’ Leadership, 7.5 credits

Huvudområde

Didaktik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Paul Horton

Studierektor eller motsvarande

Lotta Holme
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GBI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi 7 (HT 2017) v201734-201738 Svenska Linköping v
L1GEN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska 7 (HT 2017) v201734-201738 Svenska Linköping v
L1GHI Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia 7 (HT 2017) v201734-201738 Svenska Linköping v
L1GMA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik 7 (HT 2017) v201734-201738 Svenska Linköping v
L1GSA Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap 7 (HT 2017) v201734-201738 Svenska Linköping v
L1GSV Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska 7 (HT 2017) v201734-201738 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Biologi
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Engelska
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Historia
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Matematik
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Samhällskunskap
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång Svenska

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser enligt gällande studiegång och utbildningsplan varav UK 1-4 om 30 hp med godkänt resultat, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- behärska vetenskapliga begrepp kring socialt samspel, ledarskap, konflikter och mobbning
- urskilja sociala faktorer som kan påverka elevers psykosociala hälsa och lärande i skolan
- diskutera olika principer för ledarskap i klassrummet
- redogöra för olika strategier för konflikthantering
- beskriva olika metoder för att förebygga och hantera mobbning och kränkningar i skolan
- relatera teoretiska kunskaper kring socialt samspel, ledarskap, konflikter och mobbning till lärares arbete

Kursinnehåll

Kursen innehåller fyra delmoment. I det första momentet behandlas teorier och begrepp kring socialt samspel. Kunskaper kring grupprocesser, social påverkan och kommunikation är centrala i detta moment. I det andra momentet behandlas teorier och begrepp kring lärares ledarskap. Kunskaper om ledarskapsmodeller, lärar-elev-relationer och kontroll i klassrummet är centrala i detta moment. I det tredje momentet behandlas teorier och begrepp kring konflikter och konflikthantering. Kunskaper om olika strategier för konflikthantering, kommunikation vid konflikthantering och medling är centrala i detta moment. I det fjärde momentet behandlas teorier och begrepp kring mobbning. Kunskaper om olika förklaringsmodeller kring mobbning och strategier för att förebygga samt hantera mobbning är centrala i detta moment.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, samt självständiga studier.

Examination

Examinationen sker genom en skriftlig tentamen och en visuell redovisning. Dessutom är seminarieserien obligatorisk.

STN1 Skriftlig tentamen: salstenta, 5 hp U-VG
VRE1 Visuell redovisning: presentation, 2,5 hp U-G
OBL1 Deltagande i seminarieserien, D

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Thornberg, R. (2013). Det sociala livet i skolan: Socialpsykologi för lärare. Stockholm: Liber. Kapitel 1-2, 4-8 och 11 i ovanstående bok bör vara läst till det första seminariet. Övrig kurslitteratur listas i studiehandledningen.

Det finns inga examinationsmoment att visa.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se