Utbildningsvetenskaplig kärna, Vetenskapsteori och metod, 7.5 hp (93UK82)

Educational Sciences , Theory of science and research methods, 7.5 credits

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Jelmer Brüggemann

Kursansvarig

Jelmer Brüggemann

Studierektor eller motsvarande

Jenny Gleisner
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång biologi, 270 hp (Ingång biologi) 6 (VT 2022) v202209-202213 Svenska Linköping v
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång engelska, 270 hp (Ingång engelska) 6 (VT 2022) v202209-202213 Svenska Linköping v
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång historia, 270 hp (Ingång historia) 6 (VT 2022) v202209-202213 Svenska Linköping v
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång matematik, 270 hp (Ingång matematik) 6 (VT 2022) v202209-202213 Svenska Linköping v
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång samhällskunskap, 270 hp (Ingång samhällskunskap) 6 (VT 2022) v202209-202213 Svenska Linköping v
L1A79 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, ingång svenska, 270 hp (Ingång svenska) 6 (VT 2022) v202209-202213 Svenska Linköping v
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång svenska, 330 hp (Ingång svenska) 8 (VT 2022) v202209-202213 Svenska Linköping v
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång samhällskunskap, 330 hp (Ingång samhällskunskap) 8 (VT 2022) v202209-202213 Svenska Linköping v
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång matematik, 300 hp (Ingång matematik) 8 (VT 2022) v202209-202213 Svenska Linköping v
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång historia, 300 hp (Ingång historia) 8 (VT 2022) v202209-202213 Svenska Linköping v
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång engelska, 300 hp (Ingång engelska) 8 (VT 2022) v202209-202213 Svenska Linköping v
L1AGY Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, ingång biologi, 300 hp (Ingång biologi) 8 (VT 2022) v202209-202213 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
  • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • resonera kring och jämföra olika vetenskapsteoretiska och metodologiska antaganden i relation till empirisk analys
  • diskutera och kritiskt granska val av metodansatser (kvalitativa och kvantitativa) med relevans för det ut bildningsvetenskapliga området
  • identifiera forskningsetiska dilemman och relatera dessa till forskningsetiska principer
  • planera och motivera ett vetenskapligt arbete och motivera studiens design

Kursinnehåll

Kursen omfattar vetenskapsteori, kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser samt forskningsetik. Grundläggande vetenskapsteoretiska frågeställningar behandlas och ett flertal vedertagna metoder för datainsamling med relevans för det utbildningsvetenskapliga området introduceras. Forskningsetiska frågor och principer bearbetas.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning samt deltagande i seminarieserien.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid satstentamen har studenten rätt till det.  

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.  

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Institution

Institutionen för Tema
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
UPG1 Skriftlig redovisning U, G, VG 7 hp
MRE1 Muntlig redovisning med skriftligt underlag U, G 0.5 hp
OBL1 Obligatoriskt moment: deltagande i seminarieserie D 0 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se