Undervisning och möten I, 10.5 hp (940G12)

Teaching I, 10.5 credits

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Erik Nylander

Kursansvarig

Erik Nylander

Studierektor eller motsvarande

Sofia Nyström
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1FH1 Folkhögskollärarprogrammet, helfart (Helfart) 1 (VT 2021) v202107-202113 Svenska Linköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Pedagogiskt arbete

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Folkhögskollärarprogrammet

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

• beskriva och analysera det egna ämnesområdets innehåll och karaktär i förhållande till folkhögskolors pedagogiska uppdrag och undervisningsvillkor
• planera, genomföra, utvärdera och begreppsliggöra undervisning
• använda praktiskt-estetiska uttrycksmedel vid undervisning
 

Kursinnehåll

Kursen behandlar undervisning på folkhögskola tillsammans med didaktikens centrala frågeställningar. Studenterna får i kursen identifiera och reflektera över det egna undervisningsämnets innehåll och karaktär både som kunskapsområde och som levd erfarenhet. Studenterna får öva sig på att organisera undervisning och använda olika uttrycksmedel vid undervisning. Kursen innehåller även normkritiska perspektiv på undervisning.

Undervisnings- och arbetsformer

I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbeten, fältstudier och undervisningsövningar.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarium, genomförande av övningslektion med efterföljande skriftlig reflektion samt en individuell skriftlig redovisning.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Böcker

Denna litteraturlista är preliminär 

Biesta, Gert, (2014) The beautiful risk of education Boulder : Paradigm Publishers, c2014

ISBN: 9781612050263,1612050263,9781612050270,1612050271

Kapitel 3, Teaching

Brade, Lovise; Engström, Carolina; Söderström, Renita & Wiktorsson, Pär, (2008) I normens öga – metoder för en normbrytande undervisning Stockholm: Friends

Valda delar 

Hvenmark-Nilsson, Katja, (2016) Välkommen in i mitt klassrum : vägledning för nya lärare 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2016

ISBN: 9789144108681

Larsson, Staffan, (2013) Vuxendidaktik : fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande 1. utg. Stockholm : Natur & kultur, 2013

ISBN: 9789127120006

Artiklar

Johansson, Thorbjörn & Kroksmark, Tomas (2004), Teachers’ intuition-in-action: How teachers experience action Reflective Practice 5(3), 357-381
Öhman, Johan (2014), Om didaktikens möjligheter – ett pragmatiskt perspektiv Utbildning och demokrati 23(3), s. 33-52

Kompletterande litteratur

Böcker

Artiklar och valbar läsning tillkommer. Lista finns på LISAM

SRE2 Skriftlig redovisning U, G 3 hp
SRE1 Övningslektion med tillhörande reflektion U, G 4.5 hp
OBL1 Seminarium U, G 3 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se