Magisteruppsats i utomhuspedagogik, 15 hp (947A07)

Thesis in Outdoor Education, 15 credits

Kursbeskrivning

Under kursen ska studenten skriva en individuell uppsats. Ämnet för uppsatsen väljs av studenten och det ska ha relevans för forsknings- och praktikfältet utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning. Syfte och forskningsfrågor utvecklas av studenten men de diskuteras I samråd med en handledare.  Den metodologiska kursen förväntas ge studenterna en generell metodkunskap men varje student förväntas fördjupa sin kunskaper om forsknigsmetod under arbetet med att skriva uppsatsen. Handledaren ger råd och diskuterar den valda metoden med studenten. 

Huvudområde

Didaktik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Emilia Fägerstam

Kursansvarig

Emilia Fägerstam

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L7MOS Magister i utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning 2 (VT 2021) v202114-202123 Engelska Linköping o
L7MOS Magisterprogram i utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning 2 (VT 2021) v202114-202123 Engelska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1E

Kursen ges för

  • Magisterprogram i utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten ha förvärvat kunskaper och färdigheter inom följande områden:

Kunskap och förståelse

Visa kunskap och förståelse inom forskningsfältet utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning, översiktligt såväl som med fördjupade kunskaper inom vissa delar av området
Visa fördjupad metodologisk kunskap inom det ubildningsvetenskapliga området

Förmåga och färdighet

Visa förmåga att självständigt identifiera och formulera forskninsgfrågor samt att planera, och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom en given tidsram
Visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa frågeställningar och situationer
Visa förmåga att muntligt och skriftligt beskriva och diskutera resultat och analys

Värderingsförmåga och förhållningsssätt

Visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapligaa, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forskning

Kursinnehåll

Under kursen ska studenten skriva en individuell uppsats. Ämnet för uppsatsen väljs av studenten och det ska ha relevans för forsknings- och praktikfältet utomhuspedagogik och hållbarhetsundervisning. Syfte och forskningsfrågor utvecklas av studenten men de diskuteras I samråd med en handledare.  Den metodologiska kursen förväntas ge studenterna en generell metodkunskap men varje student förväntas fördjupa sin kunskaper om forsknigsmetod under arbetet med att skriva uppsatsen. Handledaren ger råd och diskuterar den valda metoden med studenten. 

Undervisnings- och arbetsformer

Studenten arbetar individuellt med sin uppsats. Handledaren erbjuder 15 timmars handledning. Den kan vara en kombination av möten och textläsning med återkoppling.

Examination

Uppsatsen bedöms och examineras av en examinator som inte är handledaren. Examination innebär att försvara sin egen uppsats (det vill säga att vara respondent) vid ett seminarium. 
Det innebär också att vara opponent på en annan students uppsats. Opponering innebär att granska uppsatsen kritiskt och diskutera den tillsammans med författaren. Respondenten besvarar frågor och motiverar sina val och ståndpunkter. Efter seminariet ger examinatorn sin återkoppling, och när eferfrågade kompletteringar är gjorda, betygssätt uppsatsen.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Kursen reviderad 2020-04-02; Dnr LiU-2020-01361

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om undervisnings- och examinationsspråk

Undervisningsspråk visas på respektive kurstillfälle på fliken "Översikt". Examinationsspråk relaterar till undervisningsspråk enligt nedan:

  • Om undervisningsspråk är Svenska ges kursen i sin helhet eller till stora delar på svenska. Observera att även om undervisningsspråk är svenska kan delar av kursen ges på engelska. Examinationsspråk är svenska. 
  • Om undervisningsspråk är Svenska/Engelska kan kursen i sin helhet ges på engelska vid behov. Examinationsspråk är svenska om kursen ges på svenska eller engelska om kursen ges på engelska.
  • Om undervisningsspråk är Engelska ges kursen i sin helhet på engelska. Examinationsspråk är engelska.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Böcker

List of Literature is provided at your learning platform LISAM

UPS1 Uppsats EC 15 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se