Uppdragsutbildning för obehöriga i förskoleklassen, inom områdena språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer, 15 hp (961G16)

Contract education for pre-school class teachers, 15hp, 15 credits

Huvudområde

Inget huvudområde

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Åsa Järnvall

Kursansvarig

Åsa Järnvall

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Kvartsfart, Dagtid) HT 2018 v201834-201923 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Lärandemål

Delkurs 1: Språk och kommunikation för förskoleklassen 7,5 hp 
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- beskriva faktorer som inverkar på barns språkliga utveckling
- relatera betydelsen av språklig medvetenhet till läs och skrivutvecklingen
- bedöma elevers färdigheter inom språklig medvetenhet
- identifiera och diskutera skriftspråkliga aktiviteter i verksamheten

Delkurs 2: Matematiska uttrycksformer för förskoleklassen 7,5 hp
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för vad matematik är i förskoleklass
- kartlägga, analysera och bedöma barns matematiska kunnande
- analysera och problematisera olika didaktiska förhållningssätt till lärande
och undervisning i matematik
- planera, leda och utvärdera pedagogisk verksamhet i matematik utifrån
lokala och centrala styrdokument

Kursinnehåll

Delkurs 1: Språk och kommunikation för förskoleklassen 7,5 hp 

Kursinnehåll
Kursen behandlar förutsättningar för elevers skriftspråkliga utveckling ur ett teoretiskt perspektiv i nära relation till den pedagogiska praktiken. Utgångspunkten är språklig förmåga och språklig medvetenhet och arbetet med
att utveckla dessa i förskoleklassen, exempelvis genom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Utveckling av elevers skriftspråkliga förmågor diskuteras i relation flerspråkighet och funktionsvariation.
I kursen får studenterna genomföra en bedömning av elevers språkliga medvetenhet samt observera, beskriva och diskutera skriftspråklig verksamhet utifrån centrala begrepp för det skriftspråkliga området. IKT som pedagogiskt redskap behandlas i kursen.

Delkurs 2: Matematiska uttrycksformer för förskoleklassen 7,5 hp
Kursinnehåll
Kursen behandlar matematik som samhälleligt uppdrag i förskoleklass. Teorier kring barns begreppsutveckling och taluppfattning uppmärksammas. Lärande och undervisning i grundläggande matematik ges en central roll i kursen. Vidare behandlas barns olikheter, jämställdhetsperspektiv och mångfaldsaspekter på lärande och undervisning i matematik, samt barn i behov av särskilt stöd. I kursen behandlas även bedömning av barns kunnande i matematik. Den studerande övar sig dessutom i att planera, leda och utvärdera pedagogisk verksamhet i matematik.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig presentation.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
MRE1 Individuell muntlig uppgift U, G 2.5 hp
SRE2 Skriftlig individuell uppgift U, G, VG 2.5 hp
SRE1 Skriftlig individuell uppgift U, G, VG 2.5 hp
STN1 Skriftlig tentamen U, G 5 hp
MTN1 Muntlig tentamen U, G 2.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se