Utbildningsvetenskaplig kärna 7, Skolutveckling och utvärdering, 7.5 hp (972A02)

Educational Sciences 7, School Development and Evaluation, 7.5 credits

Kursbeskrivning

Kursen omfattar tre områden: skolutveckling, utvärdering och metod. I kursen fördjupas kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder med relevans för skolutvärdering och skolutveckling. Såväl nationella som internationella modeller för skolutveckling samt utvärdering behandlas. Utvärdering behandlas på både mikro- och makronivå: egen processutvärdering, praktisk utvärdering och utvärderingsforskning.

Huvudområde

Didaktik

Nivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Linköping, Anja Thorsten, Norrköping, Linnéa Stenliden

Kursansvarig

Linköping, Anja Thorsten, Norrköping, Linnéa Stenliden

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Linköping) 7 (HT 2020) v202044-202048 Svenska Linköping o
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Norrköping) 7 (HT 2020) v202044-202048 Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Särskild information

 

 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- beskriva och jämföra olika teorier, begrepp och perspektiv för utveckling och utvärdering av skolan.
- använda begrepp och teorier från forskning och aktuella styrdokument för att analysera och kritiskt granska skolutvecklings- och utvärderingsprojekt.
- problematisera skolutveckling och utvärdering på mikro- och makronivå och dra slutsatser för den egna professionen.
- planera och utforma ett skolutvecklingsprojekt med relevans för skolår F-3.

Kursinnehåll

Kursen omfattar tre områden: skolutveckling, utvärdering och metod. I kursen fördjupas kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder med relevans för skolutvärdering och skolutveckling. Såväl nationella som internationella modeller för skolutveckling samt utvärdering behandlas. Utvärdering behandlas på både mikro- och makronivå: egen processutvärdering, praktisk utvärdering och utvärderingsforskning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, arbete i grupp, samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom två examinationer. En muntlig examination som behandlar skolutveckling och utvärdering av skolan - ett projektarbete där studenten designar ett utvärderingsprojekt

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Obligatoriska referenser Carlgren, I., Eriksson, I. & Runesson, U. (2017). Learning study. I: I. Carlgren (Red.), Undervisningsutvecklande forskning – exemplet Learning study (s. 17-30). Malmö: Gleerups. (Finns som pdf i kursrummet) *Granström, Kjell (2011). Vad är värt att utveckla i skolan vem bestämmer? I Thornberg, Robert & Thelin Katina (Red) (2011). Med ansiktet vänt mot Europa - perspektiv på skolutveckling. Lärarförbundet, Skolverket, Sveriges skolledarförbund. (Finns i kursrummet) *Håkansson, Jan (2017). Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem – Strategier och metoder. Studentlitteratur, Lund. *Kornhall, Per. (2014). Alla i mål, Skolutveckling på evidensbaserad grund, en handbok. Natur och kultur. Stockholm. Nesta (2017). Andreas Schleicher analyses the PISA problem-solving results. Posted 5 december 2017. Hämtad den 19 september 2019. https://www.youtube.com/watch?v=IW1Matzs5B0 OECD (2018). PISA. Programme for International Student Assessment. Hämtad den 13 september 2018. http://www.oecd.org/pisa/ Carlgren, I., Eriksson, I. & Runesson, U. (2017). Learning study. I: I. Carlgren (Red.), Undervisningsutvecklande forskning – exemplet Learning study (s. 17-30). Malmö: Gleerups. (Finns som pdf I kursrummet) *Sandberg, Bo & Faugert Sven (2016). Perspektiv på utvärdering. Lund: Studentlitteratur. Kap. 1 och kap 2. Schleicher, Andreas (2012). Använd data för att bygga bättre skolor. Filmad Jul 2012, Posted Feb 2013, TEDGlobal 2012.Hämtad den 19 september 2019 https://www.google.com/search?q=Anv%C3%A4nd+data+f%C3%B6r+att+bygga+b%C3%A4ttre+skolor.&rlz=1C1GCEB_enSE851SE851&oq=Anv%C3%A4nd+data+f%C3%B6r+att+bygga+b%C3%A4ttre+skolor.&aqs=chrome..69i57j33l2.338j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Skolinspektionen (2013) Navet i skolornas utvecklingsarbete https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/08-om-oss/regeringsuppdrag/navet-i-skolornas-utvecklingsarbete-utdrag-arsrapporten-2012.pdf *Skolverket (2015). Kvalitetsarbete i praktiken, Hämtad den 19 september 2019 https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65b50e/1553965962840/pdf3381.pdf Skolverket (2019a), Forskningsbaserat arbetssätt några nyckelbegrepp. Hämtad den 10 september, 2019. https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskningsbaserat-arbetssatt/forskningsbaserat-arbetssatt-nagra-nyckelbegrepp Skolverket (2019b), Kollegialt lärande – individutveckling eller skolutveckling. Hämtad den 25 september 2019. https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/kollegialt-larande---individutveckling-eller-skolutveckling SOU 2018:19. Forska tillsammans. Samverkan för lärande och förbättring. Hämtad den 19 september 2019 https://www.regeringen.se/4933fc/contentassets/1e0e6381c554497ab51eeeb13d36b1ce/sou-2018_19.pdf (Läs sid 21-32) Utvidgande referenser Blossing Ulf, Nyen Torgeir, Söderström Åsa & Hagen Tønder Anna (2012). Att kartlägga och förbättra skolor - sex typskolor. Lund: Studentlitteratur. Hargreaves, Andy, & Shirley, Dennis. (2012). The Global Fourth Way: The Quest for Educational Excellence. Thousand Oaks, CA: Corwin. Reviewed by Helen Janc Malone, Harvard University i Education Rewiew (open access journal). Håkansson Jan & Sundberg Daniel (2012). Utmärkt undervisning: Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning. Stockholm, Natur och kultur. Kornhall Per (2013). Barnexprimentet. Stockholm: Leopard Förlag. Kroksmark Tomas (2013). Kollegialt lärande och kollektiv kompetensutveckling. Lärarförbundet webb-tv. Hämtad den 130905;http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/00355ACA?opendocument&re Problembaserad skolutveckling (PBS). Karlstads universitet - Kau.se. Skolinspektionen (2013). Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring. Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012. Skolinspektionens rapport, Diarienummer 40-2013:2853. Skolverket (2014). Alla skolor ska bli bra skolor http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3170.pdf%3Fk%3D3170 Yohalem Nicole, Granger Robert C & Pittman Karen J (2009). The quest for quality: Recent developments and future directions for the out-of-school-time field. New Directions For Youth Development, 2009 (121), 129-140. Österberg, Jonas. (2014). Resultatanalys i skolan. Lund: Studentlitteratur. Kap 1 – 3, 5 – 6. Tillkommer gör relevanta referenser för kursen som studenten söker självständigt.
MRE1 Muntlig redovisning: projektarbete U, G 3 hp
OBL1 Seminarium D 0 hp
SRE1 Skriftlig redovisning: projektarbete U, G, VG 4.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.