Utbildningsvetenskaplig kärna 2, Utveckling och lärande, Verksamhetsförlagd utbildning, 1.5 hp (972G18)

Educational Sciences 2, Development and Learning, 1.5 credits

Huvudområde

Didaktik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ann-Sofi Wedin

Kursansvarig

Ann-Sofi Wedin

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Linköping) 1 (HT 2019) v201937-201943 Svenska Linköping o
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Norrköping) 1 (HT 2019) v201937-201943 Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande
- uppvisa grundläggande social förmåga i skolans verksamhet
- med handledarens stöd planera och genomföra ett enklare undervisningsmoment och därigenom visa upp grundläggande didaktiska förmågor.

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i grundskolans förskoleklass och årskurs 1-3. Den studerande planerar och genomför ett enskilt moment tillsammans med handledare. Under kursen övar den studerande att kommunicera och ta kontakt med elever, att använda sig av kroppsspråket, att ta emot konstruktiv kritik samt att visa ett ansvarsfullt beteende i skolmiljön.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade didaktiska och sociala lärarförmågor.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Inst för beteendevetenskap och lärande
Se kurslitteratur under 972G17.
SDL1 Grundläggande didaktiska förmågor U, G 0.5 hp
SDLF Grundläggande sociala förmågor U, G 1 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.