Samhällsorienterande ämnen 2, 13.5 hp (972G21)

Social Science 2, 13.5 credits

Huvudområde

Samhälle och kultur i ett skolperspektiv

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Birgitta Plymoth

Kursansvarig

Nedzad Mesic

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Linköping) 2 (VT 2020) v202015-202023 Svenska Linköping o
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Norrköping) 2 (VT 2020) v202015-202023 Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Samhälle och kultur i ett skolperspektiv

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- redogöra för hur plats, tid och identitet ges olika betydelser utifrån geografiska och historiska exempel
- redogöra för och praktiskt-estetiskt visa hur närmiljön kan tas som utgångspunkt i SO-undervisning
- förklara samspel mellan natur- och kulturgeografiska förhållanden ifråga om människans bosättning och försörjning med beaktande av hållbar utveckling
- redogöra för hur kartor är konstruerade och hur de kan användas i allmänhet och i undervisning i F-3 i synnerhet

- diskutera ett urval läromedel och dess användbarhet i SO-undervisningen F-3

- använda grundläggande källkritiska metoder
- redogöra för grunddragen i människans äldsta historia, med fokus på utvecklingen i Norden
- diskutera och planera enskilda ämnesmoment i geografi och historia F-3 utifrån föreliggande styrdokument
- didaktiskt motivera olika arbetsformers användbarhet i SO-undervisningen F-3

Kursinnehåll

I kursen behandlar och problematiserar studenten föreställningar om plats och identitet utifrån geografiska, och historiska exempel. Det lokala rummet och hemorten är centralt. SO-undervisning i grundskolans år F-3 med avseende på styrdokument, olika ämnestraditioner, centrala begrepp, arbetsformer, källkritik, läromedel samt stoffurval studeras och diskuteras. Den studerande problematiserar och fördjupar sina kunskaper om epokerna stenålder, bronsålder och järnålder. I samband med detta lyfter den studerande även frågor kring barns tidsuppfattning. 

I kursen studeras naturlandskapets uppkomst och karaktäristik, i synnerhet samspelet mellan naturlandskapet och mänsklig verksamhet. Även det urbana landskapet studeras och problematiserats utifrån platsbegreppet och hållbar utveckling. Fältstudier/exkursion används som ett pedagogiskt verktyg vid analys av olika landskap. Den studerande undersöker kartan och globen som kunskapsverktyg och relaterar den till barns omvärldsuppfattning.

 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer, seminarier och exkursioner, samt självständiga studier.

Examination

Kursen examineras genom muntlig och skriftlig redovisning samt skriftlig salstentamen. För att erhålla betyget väl godkänt på hel kurs krävs väl godkänt på båda uppgifterna Skriftlig redovisning och Skriftlig tentamen.

 

 

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
SRE3 Skriftlig tentamen U, G, VG 4 hp
SME6 Skriftlig och muntlig redovisning. Lokalhistorisk uppgift U, G 3.5 hp
SRE2 Skriftlig redovisning U, G, VG 3 hp
SME5 Skriftlig och muntlig redovisning, exkursion U, G 3 hp
OBL6 Laboration, Geologi D 0 hp
OBL5 Litteraturseminarium, Platsseminarium D 0 hp
OBL4 Litteraturseminarium, Källor och metod D 0 hp
OBL3 Kartografiverkstad D 0 hp