Naturvetenskap, verksamhetsförlagd utbildning, 3 hp (972G28)

Natural Sciences, Teacher Practise, 3 credits

Huvudområde

Didaktik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Klas Johnsson

Kursansvarig

Klas Johnsson

Studierektor eller motsvarande

Mats Brusman
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Linköping) 5 (HT 2020) v202042-202043 Svenska Linköping o
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Norrköping) 5 (HT 2020) v202042-202043 Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Förkunskapskrav

VFU-kurser i UK 2, SO, SV och MA godkända.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
• Planera och genomföra undervisning som omsätter egna kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnesområdena, utifrån gällande styrdokument för grundskolan.
• Utforma och genomföra utvärdering av undervisning inom de naturvetenskapliga ämnesområdena.
• Analysera sitt pedagogiska ledarskap med avseende på ett demokratiskt förhållningssätt, uppkomna dilemman och konsekvenser av sitt eget agerande.
• Kommunicera och interagera med elever på ett lyhört och tydligt sätt i olika situationer utifrån deras förutsättningar.
• Ta egna initiativ i undervisningssammanhang.
• Hantera sociala relationer på ett balanserat och professionellt sätt gentemot skolans aktörer.
• Hantera och anpassa naturvetenskapligt ämnesinnehåll till elevers olika förutsättningar.
• Pröva olika former av kunskapsbedömning i relation till de naturvetenskapliga ämnesområdena och återkoppla bedömningen till elev eller elevgrupp.

Kursinnehåll

Naturvetenskap som kunskapsområde utgör utgångspunkten för kursens olika delar. Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i grundskolans förskoleklass eller årskurs 1-3. Under kursen övar den studerande att etablera relationer, utöva ledarskap och ta emot konstruktiv kritik. Den studerande planerar, genomför och följer upp undervisning inom ett arbetsområde i de naturvetenskapliga ämnena, samt diskuterar och använder instrument för kunskapsbedömning inom de aktuella ämnena. Där ingår att reflektera över barns föreställningar och hur de utvecklar naturvetenskapliga förmågor, men också att utifrån elevers olika förutsättningar kunna hantera och anpassa undervisningen för att stimulera deras lärande.

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning

Examination

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Se litteraturlista för kursen 972G39.
OBL1 Uppföljande seminarium D 0 hp
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor U, G 1.5 hp
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor U, G 1.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.