Matematik, verksamhetsförlagd utbildning, 4.5 hp (972G38)

Mathematics, Teaching Practise, 4.5 credits

Huvudområde

Matematik Didaktik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Pether Sundström

Kursansvarig

Ida Mejsholm

Studierektor eller motsvarande

Margareta Engvall
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Linköping) 4 (VT 2020) v202017-202019 Svenska Linköping o
L1GF3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Studieort Norrköping) 4 (VT 2020) v202017-202019 Svenska Norrköping o
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Matematik, Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
– visa förmåga att etablera relationer utan att förlora den professionella integriteten
– visa förmåga till ledarskap i det pedagogiska arbetet
– visa förmåga att utifrån konstruktiv kritik dra slutsatser och förändra sitt agerande
– planera och genomföra undervisning som omsätter egna kunskaper inom ämnesområdet matematik utifrån gällande styrdokument för grundskolan
– visa förmåga att följa upp undervisningen inom ämnesområdet matematik
– visa grundläggande förmåga att bedöma kunskap inom ämnesområdet matematik

Kursinnehåll

Den studerande genomför verksamhetsförlagd utbildning i grundskolans förskoleklass eller årskurs 1-3. Under kursen övar den studerande att etablera relationer, utöva ledarskap och ta emot konstruktiv kritik. Den studerande planerar, genomför och följer upp undervisning inom ett arbetsområde i ämnet matematik, samt diskuterar och använder instrument för kunskapsbedömning inom det aktuella ämnet. 

Undervisnings- och arbetsformer

Verksamhetsförlagd utbildning.                                                                                                        

Examination

Kursen examineras genom uppvisande av tillämpade sociala och didaktiska lärarförmågor.

En student kan komma att få avbryta den verksamhetsförlagda utbildningen i förtid och bli underkänd om det finns en påtaglig risk för att studenten på grund av grov oskicklighet riskerar att skada en person i verksamheten, t.ex. elev, patient eller motsvarande. Studenten får inte delta i den verksamhetsförlagda utbildningen på nytt innan examinator har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs för att inte riskera att skada en annan person. En student har rätt till maximalt två sådana kontrolltillfällen.

Den verksamhetsförlagda utbildningen förutsätter en arbetsinsats motsvarande ca 40 timmar per vecka för en heltidsstuderande. Under förutsättning att det finns tillräckligt underlag för bedömning av studentens prestationer under verksamhetsförlagd utbildning i relation till kursens mål får betyg sättas även om studenten har varit delvis frånvarande från den verksamhetsförlagda utbildningen eller avbrutit den i förtid.

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

För kurser där obligatoriska moment ingår gäller följande:

  • Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
TDLF Tillämpade didaktiska lärarförmågor U, G, VG 3 hp
TSLF Tillämpade sociala lärarförmågor U, G 1.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Det finns inga filer att visa.