Yrkesdidaktik och lärande i yrkesämne del I, 15 hp (976G03)

Pedagogy for Vocational Education and Training (VET) and Learning in Vocational Subjects, part I, 15 credits

Huvudområde

Didaktik

Nivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Åsa Mårtensson

Kursansvarig

Åsa Mårtensson

Studierektor eller motsvarande

Sofia Nyström
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 1 (VT 2019) v201904-201923 Svenska Linköping v
L1YRK Yrkeslärarprogrammet 2 (VT 2019) v201904-201923 Svenska Linköping o
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 2 (VT 2019) v201904-201923 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 3 (VT 2019) v201904-201923 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 4 (VT 2019) v201904-201923 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 5 (VT 2019) v201904-201923 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 6 (VT 2019) v201904-201923 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 7 (VT 2019) v201904-201923 Svenska Linköping v
L7VA2 Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL 8 (VT 2019) v201904-201923 Svenska Linköping v
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Didaktik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • VAL II - Vidareutbildning av lärare
  • Yrkeslärarprogrammet
  • VAL II - vidareutbildning av lärare

Förkunskapskrav

Särskild behörighet: kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper i ett eller flera yrkesämnen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

-redogöra för, samt tillämpa, centrala didaktiska begrepp och frågeställningar inom yrkesundervisning

-använda styrdokument som grund för undervisningsplanering

-relatera teorier och begrepp om lärande till yrkeslärarrollen och undervisningspraktiken

-reflektera kring vuxnas lärande i relation till yrkesutbildning

-förklara och använda kunskap om ungdomars behov och utveckling vid planerande av yrkesundervisning.

-diskutera användandet av digitala verktyg i den egna undervisningen

-tillämpa och reflektera kring intervju som metod för datainsamling

Kursinnehåll

Kursen behandlar yrkeslärarens arbete inom det egna yrkesområdet med särskilt fokus på undervisningsplanering, didaktik och lärande. Kursen är uppdelad i fyra moment; det första momentet tar upp centrala didaktiska begrepp och fokuserar kring de teoretiska aspekterna kring att planera för yrkesundervisning. Här behandlas didaktiska begrepp så som vad, hur, varför, när, var, med hjälp av vad, etc. För att öva konkret användning av begreppen kommer de studerande att skriva och granska undervisningsplaneringar inom det egna yrkesområdet. Under det andra momentet i kursen får de studerande kunskaper om olika perspektiv på lärande. En central fråga är vilken kunskap som kan bli synlig vid olika sätt att se på lärande. I det tredje momentet i kursen sätts fokus på den didaktiska frågan vem? Här kommer de studerande, utifrån relevanta styrdokument, diskutera och dra slutsatser kring att planera undervisning för olika grupper och individer. Den fjärde och sista delen av kursen behandlar undervisningsmetodiken kopplad till det egna undervisningsområdet. Hur undervisning i det egna ämnet kan gå till studeras genom studiebesök och problematiseras samt diskuteras i kursuppgifter. Det egna ämnets speciella förutsättningar behandlas som en röd tråd genom hela kursen. Kursens övningsuppgifter syftar till att ligga till grund för de två hemtentamina samt till att komma till nytta under VFU1. 

Undervisnings- och arbetsformer

Utbildningen organiseras dels i form av nätbaserade studier, dels som campusförlagd utbildning. Utbildningen genomförs som halvfartstudier. I kursen förekommer föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbete och självständiga studier. Kursuppgifter i form av fältuppgifter som relateras till litteraturstudier och didaktiska begrepp, används som stöd för lärande för den studerande.

Examination

Gäller för alla kurser oavsett betygsskala.

  • Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Om kursen har tregradig betygsskala (U – VG) gäller följande:

  • Studerande som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Om kursen är en VfU-kurs gäller följande:

  • Examination av tillämpade sociala och didaktiska förmågor begränsas till tre (3) tillfällen.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig för den här kursen.
MTN2 Muntlig tentamen U, G 0.5 hp
STN4 Skriftlig tentamen: hemtentamen U, G, VG 9 hp
STN3 Skriftlig tentamen: hemtentamen U, G, VG 5.5 hp

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.

Sidansvarig: Infocenter, infocenter@liu.se